Hodnocení rizika a bezpečnost systémů:

  • identifikace analýza a vyhodnocení rizik technických systémů a procesů s využitím kvalitativních, semikvantitativních a kvantitativních metod
  • hodnocení zranitelnosti a odolnosti systémů a procesů
  • bezpečnostní rizika smart technologií v dopravě
  • analýza a hodnocení zdravotních a environmentálních rizik dle U. S. EPA, WHO, MŽP ČR
  • hodnocení bezpečnosti pracovního prostředí (OHSAS, OSHA, metody analýzy rizik) vč. návrhů opatření vedoucích k minimalizaci rizika (preventivní, represivní, technická, režimová, individuální, kolektivní)
  • hodnocení bezpečnostních opatření a systému řízení rizik v provozech s výskytem nanočástic (Control Banding, ANSES, EDF-DuPont NanoRisk Framework, Nanomaterial Life Cycle Regulation apod.), vč. posouzení rizik souvisejících s jejich aplikací a dopady např. na vznik vad a poruch, zdraví člověka a životní prostředí

Expertní činnost:

  • odběr, morfologie, chemismus a distribuce pevných částic (Optical Particle Sizer 3330, Condensation Particle Sizer, SidePak AM 520, Airchek Touch, Scanning Electron Microscope + EDX)
  • soudně znalecká činnost v oblasti životního prostředí
  • odborná způsobilost v prevenci rizik pro oblast BOZP

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek