• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Metodický návod

1. Výběr časopisu

Časopis v databázi DOAJ

Od 1. 7. 2021 není podmínkou, aby byl časopis plně otevřený a podporovány jsou i články vycházející v tzv. hybridních časopisech. Je-li ale časopis plně otevřený, musí být indexován v databázi Directory of Open Access Journals. Na adrese doaj.org vyhledejte časopis podle názvu nebo podle ISSN. Pokud zde časopis najdete, splníte první podmínku.Publikování pod licencí Creative Commons

Časopis dále musí publikovat články pod některou z licencí Creative Commons. Pod jakou licencí jsou články vydávány najdete zpravidla přímo u publikovaných článků, v informacích o časopisu (stránka “About” apod.), ale také bývá tato informace na profilové stránce časopisu v databázi DOAJ.

Kvartil časopisu dle AIS

Časopis musí být umístěn v kvartilu Q1 v oborovém hodnocení dle metriky Article Influence Score v databázi Journal Citation Reports. Podrobný návod, jak určit postavení časopisu je uveden na stránkách Ústřední knihovny.

Důležité je věnovat pozornost roku, z kterého roku pocházejí data (tzv. JCR Year). Pro Fond v roce 2023 se počítají z JCR Year 2021 nebo JCR Year 2022 (který je vždy zveřejněn až v průběhu roku, přibližně v červnu). Pozor, časopis je často indexován v různých kategoriích a v každé může být umístěn na jiném pořadí. Vyhledání ale nemusí ukázat tu kategorii s lepším umístěním. Pro hodnocení se vždy počítáto nejlepší umístění.

POZOR! Se změnou systému JCR a jeho vizuální podoby se kromě způsobu, jak zjistit umístění časopis, omezila také možnost hledání na pouze poslední JCR Year. Pro vyhledání staršího roku doporučujeme použít IS Apollo (viz návod).
Časopis musí být od roku 2022 nově indexován pouze v citačních rejstřících (edicích) Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) nebo Arts and Humanities Citation Index (AHCI). Pokud má časopis kromě AIS i vypočtený IF, je indexován v těchto edicích.

Videonávod:

Pro přehrávání videa je nutné povolit cookies typu Marketing. Změnu nastavení provedete zde. Video můžete otevřít v novém panelu.

Ověření časopisu na umístění v kvartilu Q1:

2. Žádost o podporu z Fondu Open Access

Procesně probíhá zpracování žádosti pomocí modulu Požadavky v rámci Intraportálu VUT. V popisu požadavku nezapomeňte uvést tyto údaje:

Název článku:
Pracoviště:
Časopis:
ISSN:
Vydavatel:
Cena:Žádost o podporu podává první a/nebo korespondenční autor v době po přijetí článku k publikování.

Žadatel dokládá potvrzení o přijetí - např. vytištěný e-mail (návod v Outlooku) potvrzující přijetí nebo certifikát o přijetí.

příklad vytištěného potvrzení o přijetí

Žádosti jsou přijímány od 1. 1. do 20. 12. daného kalendářního roku nebo do vyčerpání Fondu. Článek musí být přijat k publikování v době od 1. prosince předchozího roku do konce daného kalendářního roku.

Dalším dokumentem je první strana rukopisu, která dokládá autorství a pořadí v případném autorském kolektivu.

Posledním dokumentem, který žadatel dokládá, je čestné prohlášení (vzor ke stažení) ústavu či jiného pověřeného pracovníka o tom, že článek nevzniká z projektu, na kterém jsou finance přímo určené k publikování formou otevřeného přístupu.

3. výše podpory

Od roku 2022 se mění limit pro úhradu poplatku za publikování a je umožněno hrazení z více zdrojů. Pokud poplatek nepřesáhne 85 tis. Kč (vč. DPH), je plně hrazen z Fondu Open Access a pro úspěšné přijetí žádosti stačí podepsané čestné prohlášení o nemožnosti plně uhradit poplatek z žádného zdroje, ve kterém byly přímo vyčleněny finance na publikování formou Open Access.

Pokud poplatek přesáhne 85 tis. Kč (vč. DPH), částka převyšující tento limit se hradí z vlastních zdrojů žadatele. V tomto případě je nutné v čestném prohlášení vyplnit další údaje: číslo nákladového střediska nebo SPP prvku a číslo zdroje (zakázky). Čestné prohlášení pak musí být podepsáno příkazcem operace a správcem rozpočtu (vzor ke stažení).

K 14. 2. 2023 je přibližná výše poplatku, který je maximálně hrazen z prostředků Fondu, v přepočtu 3162 USD, 2612 GBP, 2959 EUR nebo 2914 CHF. Jedná se o hodnoty bez DPH, tzn. hodnoty, které se uvádějí na stránkách nakladatelů nebo které jsou uvedeny na daňovém dokladu. Pokud se poplatek blíží hranici 85 tis. Kč, je lepší vyplnit v čestném prohlášení také údaje o úhradě z vlastních zdrojů a nechat podepsat i příkazce operace a správce rozpočtu. Pokud si nejste jisti, kontaktujte Ústřední knihovnu.

Aktuální výše limitů a kurzy dle ČNB jsou dostupné zde.

4. Přijetí žádosti

Po odeslání formuláře je žádost v ÚK do druhého pracovního dne zpracována a posouzena, v případě všech splněných podmínek je vystavena objednávka a žadatel požádán o dodání daňového dokladu (faktury) s přesnou fakturační adresou: "Brno University of Technology, Antonínská 548/1, 60190 Brno, VAT/TAX ID: CZ00216305". Nesmí se jednat o ústavní/fakultní adresu, na prvním místě musí být „Brno University of Technology“.

příklad daňového dokladu

Důležité: datum vytvoření faktury nesmí být starší než datum vystavené objednávky! Přesné datum ojednávky je vždy žadateli poskytnuto.

Pokud je poplatek vyšší než 50 tis. Kč bez DPH, je nutné vystavenou objednávku nejdříve potvrdit v nakladatelství. Potvrzená objednávka je zveřejňována v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Další nutné informace na dokladu:

  • Údaje nakladatele: Název firmy, důvod platby, částka, bankovní údaje
  • Bankovní údaje
    • o Evropa: Název banky, adresa, číslo bankovního účtu, Swift kód, IBAN
    • o USA: Název banky, adresa, číslo bankovního účtu, Swift kód, Roling Number (někdy jiný název)

5. Uhrazení dokladu

Po splnění všech podmínek pro daňový doklad je zpracován a zaplacen (převodem či kartou). Po zaplacení a zapsání v SAP je žadatel informován a požádán o vložení plného textu do Digitální knihovny VUT prostřednictvím IS Apollo. Podrobný návod je dostupný na adrese https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna/jak-zverejnit.

18.06.2024 08:55:00
php 0.16s, sql 0.00s
bulldog6, cdbx1