Řešení obtížných případů při oceňování silničních a zvláštních vozidel

Kurz je určen znalcům, odhadcům a také odborníkům, kteří se zabývají oceňováním silničních a zvláštních vozidel, zejména pak posuzováním výše majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla. U frekventantů kurzu se předpokládá dobrá znalost metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel a také schopnost pracovat s tabulkovým procesorem.

Cílem jednodenního kurzu je praktické řešení obtížnějších úloh z problematiky oceňování silničních a zvláštních vozidel a stanovení výše majetkové újmy při jejich poškození dle platné metodiky a s využitím výpočetní techniky s cílem prakticky si osvojit komplikovanější případy, které mohou v souvislosti s řešenou problematikou nastat.

Výukový program zahrnuje 10 vyučovacích hodin s přímou výukou s ověřením schopnosti aplikovat zásady nového znaleckého standardu.

Podmínkou přijetí do kurzu je podání přihlášky a zaplacení vložného ve stanoveném termínu.


Osnova studia:

Blok č.

Předmět

1.

Oceňování silničních a zvláštních vozidel – řešení praktických úloh

2.

Posuzování výše majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla – řešení praktických úloh

3.

Diskuze a odpovědi na otázky


V současné době pro další běh kurzu není stanoven termín. V případě zájmu o tento kurz mě neváhejte kontaktovat na e-mail: Jana.Cetlova@vut.cz.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je absolvování přednášek v kurzu a aktivní účast při řešení úloh.

Cena kurzu je stanovena jako cena smluvní, obsahuje kurzovné, digitální podklady k řešeným příkladům, drobné občerstvení a činí 5 490,- Kč pro jednoho posluchače. Cena kurzu pro členy EVU a AZO činí 3 890,- Kč pro jednoho posluchače. Objednatel uhradí celkové náklady za výše uvedeného posluchače formou platby předem dle přiděleného variabilního a specifického symbolu v zaslané faktuře před zahájením kurzu. Po úhradě bude posluchač definitivně zařazen do výše uvedeného studia. Současně se objednatel zavazuje, že v případě nedokončení studia z jakéhokoliv důvodu se vložné nevrací.


 

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.