KURZ „ZNALECKÁ ČINNOST PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY“ (Nová znalecká činnost)

Kurz je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., a novým uchazečům o znaleckou činnost. Cílem jednodenního kurzu s řízeným samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tj. ve smyslu zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., 503/2020 Sb. a 504/2020Sb., v platném znění.

Frekventanti získají všeobecný přehled o organizaci a řízení znalecké činnosti a návod, jak prakticky pracovat s novými požadavky na činnost znalce a zpracování posudku. Výukový program v trvání 10 vyučovacích hodin. V rámci kurzu zpracovávají frekventanti kontrolní test a cvičný znalecký posudek a cvičné vyúčtování. Posudky jsou oponovány z hlediska formálních a obsahových náležitostí předepsaných zákonem a vyhláškami v platném znění (správnost řešení, vhodnost užitých metod, chyby kvalitativní ani kvantitativní nebudou kontrolovány).

Podmínkou přijetí do kurzu je podání přihlášky a zaplacení vložného předem.

Osnova studia:

č.

Předmět

Minut

1.

Právní úprava znalecké činnosti, organizace a řízení znalecké činnosti, požadavky na znalce a na výkon znalecké činnosti

120

2.

Praktický výkon znalecké činnosti a postup při zpracování znaleckého posudku

180

3.

Řešení praktických problémů při výkonu znalecké činnosti (formální náležitosti ZP, úkony spojené s přibráním znalce, podáním ZP a po podání ZP, elektronický posudek, vyúčtování...)

  90

4.

Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi na otázky

  60

Termín konání: 8. října 2021 od 8.00 do 16.45 hodin on-line prostřednictvím MS Teams na základě zaslaného odkazu.

Z důvodu výpadku on-line registrací se přihlášky do kurzu přijímají e-mailem na adresu Jana.Cetlova@vut.cz, a to do 26. září 2021.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je absolvování kurzu, absolvování testu a zpracování cvičného znaleckého posudku ze znaleckého oboru, ve kterém je uchazeč jmenován nebo má zájem žádat o jmenování znalcem, jeho odevzdání na sekretariát ústavu a případné přepracování podle dispozic pověřeného pracovníka ústavu.

Cena kurzu je stanovena jako cena smluvní a činí 4 480,- Kč (včetně 21 % DPH) pro jednoho posluchače. Objednatel uhradí celkové náklady za výše uvedeného posluchače formou platby předem dle přiděleného variabilního a specifického symbolu v zaslané faktuře před zahájením kurzu. Po úhradě bude posluchač definitivně zařazen do výše uvedeného studia. Současně se objednatel zavazuje, že v případě nedokončení studia z jakéhokoliv důvodu se vložné nevrací.

 Podklady ke kurzu a samostudiu

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek