Znalecká činnost podle nové právní úpravy
(Nová znalecká činnost)

Kurz je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., a novým uchazečům o znaleckou činnost. Cílem jednodenního kurzu s řízeným samostudiem je základní příprava pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tj. ve smyslu zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., 503/2020 Sb. a 504/2020 Sb., v platném znění.

Frekventanti získají všeobecný přehled o organizaci a řízení znalecké činnosti a návod, jak prakticky pracovat s novými požadavky na činnost znalce a zpracování posudku. Výukový program v trvání 10 vyučovacích hodin. V rámci kurzu zpracovávají frekventanti kontrolní test a cvičný znalecký posudek a cvičné vyúčtování. Posudky jsou oponovány z hlediska formálních a obsahových náležitostí předepsaných zákonem a vyhláškami v platném znění (správnost řešení, vhodnost užitých metod, chyby kvalitativní ani kvantitativní nebudou kontrolovány).

Podmínkou přijetí do kurzu je podání e-přihlášky a zaplacení vložného předem.

Osnova studia:

č.

Předmět

Minut

1.

Právní úprava znalecké činnosti, organizace a řízení znalecké činnosti, požadavky na znalce a na výkon znalecké činnosti

120

2.

Praktický výkon znalecké činnosti a postup při zpracování znaleckého posudku

180

3.

Řešení praktických problémů při výkonu znalecké činnosti (formální náležitosti ZP, úkony spojené s přibráním znalce, podáním ZP a po podání ZP, elektronický posudek, vyúčtování...)

  90

4.

Diskuse k problémům, příklady z praxe, odpovědi na otázky

  60

Termín konání: 31. května 2024 od 8.00 do 17.30 hodin prezenčně na Ústavu soudního inženýrství VUT, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno.

Přihlášky do kurzu se přijímají elektronicky do 20. května 2024 prostřednictvím e-přihlášky.
Podklady k platbě budou zaslány po uzavření e-přihlášek.
Kurz bude zahájen pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 10 uchazečů.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je absolvování kurzu, absolvování testu a zpracování cvičného znaleckého posudku ze znaleckého oboru, ve kterém je uchazeč jmenován nebo má zájem žádat o jmenování znalcem, jeho odevzdání do e-learningu a případné přepracování podle dispozic pověřeného pracovníka ústavu a následné zaslání zkontrolovaného, vytištěného a opatřeného všemi náležitostmi na sekretariát ÚSI.

Cena kurzu je stanovena jako cena smluvní, obsahuje kurzovné, kávu, drobné občerstvení a kontrolu zpracovaného cvičného znaleckého posudku a činí 4 480,- Kč pro jednoho posluchače. Objednatel uhradí celkové náklady za výše uvedeného posluchače formou platby předem dle přiděleného variabilního a specifického symbolu v zaslané faktuře před zahájením kurzu. Po úhradě bude posluchač definitivně zařazen do výše uvedeného studia. Současně se objednatel zavazuje, že v případě nedokončení studia z jakéhokoliv důvodu se vložné nevrací.

 

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.