• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vysvětlení směrnice č.5/2012

Nakládání s předměty chráněnými podle autorského zákona a jejich komercializaci řeší Směrnice rektora č.31/2017. K předchozí verzi směrnice (č.5/2012) jsme vypracovali Dodatek č. 1 Směrnice rektora č. 5/2012 vstoupil v účinnost 1. března 2014. Aktuální znění - Směrnice č. 3/2019.Z praktického hlediska nedošlo k velkým změnám, směrnice se upravila a více odpovídá reálnému stavu.

Pokud tedy máte v plánu publikovat článek nebo příspěvek (typy J a D podle hodnocení RIV), postupujte takto:

  1. Vyberte si časopis.
  2. Zjistěte, zda vyhovuje závazkům (hlavně pro projekty – např. publikování v režimu Open Access či požadavek na nevýhradní užití díla od poskytovatele dotace).
  3. Zajistěte si případný souhlas spoluautorů (můžete zvolit tzv. korespondenčního autora nebo podepsat smlouvu s vydavatelem každý individuálně).
  4. Licenční smlouvu podepište jako autor jednající za instituci (přímo kolonka u vydavatele) nebo uveďte smluvní stranu takto:
Pro českého vydavatele:
Vysoké učení technické v Brně
IČ 00216305
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zastoupené: jméno autora
Pro zahraničního vydavatele:
Brno University of Technology
IN 00216305
Antoninska 548/1, 601 90 Brno
Czech Republic
Represented by: author's name

Příklad licenční smlouvy, která má explicitně uvedeno, zda jste autor jednající za instituci: http://onlinelibrarystatic.wiley.com/central/cta/UKscta.pdf

Příklad licenční smlouvy, která instituci neuvádí: http://www.asce.org/uploadedFiles/Audience/Authors,__Editors/Copyright/booksCTA.pdf

Otázka spoluautorství

Jelikož většina publikační činnosti tohoto typu vzniká v týmech, je nutné ošetřit i otázku spoluautorství. Smlouvu s nakladatelem může podepsat každý autor sám za sebe a svou instituci a nebo se autoři dohodnou na jednom tzv. "korespondenčním" autorovi, který následně licenční smlouvu podepisuje za všechny. Většinou toto určí již samotný nakladatel.

Otázku spoluautorství si autor díla řeší sám. Pro usnadnění této práce jsme vytvořili tento text a níže uvádíme 3 typy dohody, které nejsou závazné, ale za Ústřední knihovnu vám je doporučujeme používat.

Otázka spoluautorství je řešena v § 8 AutZ a zní takto:
(1) Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně. Na újmu vzniku díla spoluautorů není, lze-li výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých spoluautorů do díla odlišit, pokud tyto nejsou způsobilé samostatného užití.
(2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.
(3) Z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni spoluautoři společně a nerozdílně.
(4) O nakládání s dílem spoluautorů rozhodují spoluautoři jednomyslně. Brání-li jednotlivý autor bez vážného důvodu nakládání s dílem spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle soudem. Domáhat se ochrany práva autorského k dílu spoluautorů před ohrožením nebo porušením může i jednotlivý spoluautor samostatně.
(5) Není-li dohodnuto mezi spoluautory jinak, je podíl jednotlivých spoluautorů na společných výnosech z práva autorského k dílu spoluautorů úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků, a nelze-li tyto příspěvky rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné.

Z tohoto je zřejmé, že autoři se musí dohodnout společně, jak se svým dílem naloží.

Pokud smlouvu podepisuje pouze "korespondenční autor", je vhodné mít dohodu se spoluautory v určité prokazatelné formě. Vytvořili jsme proto tři typy dohod, které je možné využít mezi spoluautory a které by si korespondenční autor měl uschovat pro případné řešení budoucích možných nejasností. Tyto dohody prosím považujte čistě za ilustrativní, jsou určeny pouze pro účely VUT v Brně a jednotlivý autoři nejsou povinni tyto dohody využívat nebo se obsahem v nich řídit.

Dohoda A

je vhodná pro dohodu spoluautorů pouze na publikačním procesu tedy určení korespondenčního autora pro dané dílo pro komunikaci s vydavatelem
Ke stažení: dohoda-a.docx

Dohoda B

je vhodná pro dohodu spoluautorů nad otázkou vložení díla více autorů do Digitální knihovny VUT, tedy opět určení autora, který může toto učinit za celý autorský tým
Ke stažení: dohoda-b.docx

Dohoda C

umožňuje dohodu nad korespondenčním autorem pro účely publikace článku, tak i jeho následné vložení stejným autorem do Digitální knihovny VUT
Ke stažení: dohoda-c.docx

Závěrem je nutné upozornit, že korespondenční autor jednající za VUT musí být v té době zaměstnanec VUT v Brně (protože jedná jménem zaměstnavatele). Na to je třeba dávat pozor, protože v čase mezi vytvořením díla a jeho publikací mohl některým autorům pracovní úvazek k VUT v Brně skončit.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy či připomínky týkající se publikování, směrnice a dalších, využijte prosím náš kontaktní formulář.

05.12.2022 11:45:15
php 0.06s, sql 0.00s
bulldog6, cdbx1