Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Entrepreneurship and Small Business Development

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 1. 8. 2022

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 13/2021 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 500 EUR (39 000 Kč) za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 8 000 EUR za jeden akademický rok. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí ve formátu pdf k elektronické přihlášce. Přijímací zkouška je ústní, probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence. Předpokládaná délka trvání ústní části zkoušky je 90 - 180 minut. Termín zkoušky je 25. 8. 2022. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána pouze elektronicky na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Entrepreneurship and Small Business Development

International Business and Management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 1. 8. 2022

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeč nekoná přijímací zkoušku. O přijetí bude rozhodnuto na základě posouzení dokladů, které musí uchazeč vložit jako povinné přílohy do elektronické přihlášky - motivační dopis (v angličtině), úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském nebo magisterském vysokoškolském studiu spolu s klasifikací absolvovaných předmětů, úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky z anglického jazyka. Podrobně viz článek 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023. Studium je zpoplatněno - viz Rozhodnutí děkana č. 13/2021 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2022/2023 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 950 EUR (50 700 Kč) za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 2 950 EUR za jeden akademický rok. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
International Business and Management

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 19. 8. 2022
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 22. září 2022. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. Podmínkou přijetí ke studiu DSP uchazečů je: a) dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, b) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce, c) souhlas předpokládaného školitele, d) úspěšné složení přijímací zkoušky, e) znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Součástí přihlášky jsou následující přílohy: a) odborný životopis uchazeče, b) kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, c) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, d) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, e) odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v anglickém jazyce, f) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), g) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím magisterském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti.
Řízení a ekonomika podniku

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 19. 8. 2022
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 22. září 2022. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. Podmínkou přijetí ke studiu DSP uchazečů je: a) dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, b) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce, c) souhlas předpokládaného školitele, d) úspěšné složení přijímací zkoušky, e) znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Součástí přihlášky jsou následující přílohy: a) odborný životopis uchazeče, b) kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, c) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, d) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, e) odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v anglickém jazyce, f) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), g) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím magisterském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti.
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty