Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Informační management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Informační management

International Business and Management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing.
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2024

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeč nekoná přijímací zkoušku. O přijetí bude rozhodnuto na základě posouzení dokladů, které musí uchazeč vložit jako povinné přílohy do elektronické přihlášky - motivační dopis (v angličtině), úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském nebo magisterském vysokoškolském studiu spolu s klasifikací absolvovaných předmětů, úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky z anglického jazyka. Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu vyučovaném v anglickém jazyce pro akademický rok 2024/2025. Studium je zpoplatněno - viz Rozhodnutí děkana č. 8/2023 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2024/2025 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 2 290 EUR za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 9 700 EUR za jeden akademický rok. Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fp.vut.cz
International Business and Management

Mezinárodní ekonomika a obchod

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Mezinárodní ekonomika a obchod

Strategický rozvoj podniku

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Strategický rozvoj podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Účetnictví a finanční řízení podniku

Informační management

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Informační management

Strategický rozvoj podniku

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Strategický rozvoj podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing.
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2024
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 21. 6. 2024. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fp.vut.cz 
Účetnictví a finanční řízení podniku

Company Management and Economics

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D.
Jazyk angličtina 1. kolo do 12. 4. 2024

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. května 2024. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. V rámci rozpravy se ověřuje i znalost odborné úrovně anglického jazyka. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) úspěšné složení přijímací zkoušky, b) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce souhlas předpokládaného školitele, c), d) znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je povinné vložit do přihlášky následující dokumenty: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání mimo Českou republiku nebo mimo státy, se kterými má Česká republika uzavřenou ekvivalentní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, musí podstoupit proces stanovený Zákonem (§48) a směrnicí rektora VUT o Posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na VUT v platném znění. Pokud doklad o dosaženém vzdělání není možné v čase podání přihlášky doložit, vkládá se odůvodnění (např. podání přihlášky předchází datu konání státní závěrečné zkoušky), c) odborná esej  (předkládá se v jazyce doktorského studijního programu), d) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), e) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Company Management and Economics

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D.
Jazyk čeština 1. kolo do 12. 4. 2024

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. května 2024. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. V rámci rozpravy se ověřuje i znalost odborné úrovně anglického jazyka. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) úspěšné složení přijímací zkoušky, b) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce souhlas předpokládaného školitele, c), d) znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je povinné vložit do přihlášky následující dokumenty: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání mimo Českou republiku nebo mimo státy, se kterými má Česká republika uzavřenou ekvivalentní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, musí podstoupit proces stanovený Zákonem (§48) a směrnicí rektora VUT o Posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na VUT v platném znění. Pokud doklad o dosaženém vzdělání není možné v čase podání přihlášky doložit, vkládá se odůvodnění (např. podání přihlášky předchází datu konání státní závěrečné zkoušky), c) odborná esej  (předkládá se v jazyce doktorského studijního programu), d) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), e) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Řízení a ekonomika podniku

Company Management and Economics

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D.
Jazyk angličtina 1. kolo do 12. 4. 2024

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. května 2024. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. V rámci rozpravy se ověřuje i znalost odborné úrovně anglického jazyka. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) úspěšné složení přijímací zkoušky, b) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce souhlas předpokládaného školitele, c), d) znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je povinné vložit do přihlášky následující dokumenty: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání mimo Českou republiku nebo mimo státy, se kterými má Česká republika uzavřenou ekvivalentní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, musí podstoupit proces stanovený Zákonem (§48) a směrnicí rektora VUT o Posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na VUT v platném znění. Pokud doklad o dosaženém vzdělání není možné v čase podání přihlášky doložit, vkládá se odůvodnění (např. podání přihlášky předchází datu konání státní závěrečné zkoušky), c) odborná esej  (předkládá se v jazyce doktorského studijního programu), d) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), e) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Company Management and Economics

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D.
Jazyk čeština 1. kolo do 12. 4. 2024

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16. května 2024. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. V rámci rozpravy se ověřuje i znalost odborné úrovně anglického jazyka. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) úspěšné složení přijímací zkoušky, b) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce souhlas předpokládaného školitele, c), d) znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je povinné vložit do přihlášky následující dokumenty: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání mimo Českou republiku nebo mimo státy, se kterými má Česká republika uzavřenou ekvivalentní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, musí podstoupit proces stanovený Zákonem (§48) a směrnicí rektora VUT o Posouzení zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na VUT v platném znění. Pokud doklad o dosaženém vzdělání není možné v čase podání přihlášky doložit, vkládá se odůvodnění (např. podání přihlášky předchází datu konání státní závěrečné zkoušky), c) odborná esej  (předkládá se v jazyce doktorského studijního programu), d) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), e) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty