Komu patří duševní vlastnictví vytvořené studentem?

Autorská práva ke školní práci, tedy typicky práva k textu nebo k výtvarnému řešení, patří studentovi. Student může takové dílo sám užívat nebo poskytnout takové právo jinému, není-li dohodnuto jinak a není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy.

Jelikož se jedná o školní dílo, VUT má k dílu určitá práva, a to právo využívat dílo nekomerčním způsobem pro vnitřní potřebu nebo výuku (neplatí pro software), právo a povinnost zveřejnit kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační) a právo na uzavření licenční smlouvy za obvyklých podmínek. VUT po studentovi může, za podmínky, že má z využití díla komerční užitek, chtít náhradu nákladů, které škola vynaložila na vytvoření školního díla (např. spotřebovaný materiál nebo využívání zvláštního vybavení).

Práva k předmětům průmyslového vlastnictví, typicky k technickým řešením a průmyslovému designu, patří studentovi a škola k nim nemá žádná práva. Situace může být jiná v případě, že student s VUT uzavřel smlouvu, která dopadá na práva k duševnímu vlastnictví (typicky pracovněprávní smlouvy, smlouvy o dílo), nebo pokud student později na VUT takové duševní vlastnictví převede.


Publikováno: 17.04.2012 12:22

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/ctt/caste-dotazy/f90571/d66624