Organizační struktura

Odbor interního auditu

Kompetence

 • činnosti uvedené v Kontrolním řádu VUT,
 • provádění plánovaných a mimořádných interních auditů jako podpory vedení VUT při řízení,
 • identifikace rizik na základě auditních zjištění a předkládání doporučení k jejich eliminaci,
 • hodnocení vnitřního kontrolního systému VUT,
 • kontrola vnitřních norem, jejich soulad s legislativou,
 • koordinace a reporting o externích auditech,
 • poradenství pro metodiku interních finančních kontrol,
 • metodologie auditních postupů,
 • účast při zahajování a projednávání výsledků externích auditů,
 • zpracovávání ročních zpráv dle Kontrolního řádu VUT
 • námitkové řízení ke zjištěním a nálezům externích kontrol,
 • koordinační činnost v rámci procesu řízení a hodnocení rizik na VUT,
 • poskytování metodické podpory manažerům rizik v rámci procesu řízení rizik na VUT.

Kontaktní údaje

Odbor interního auditu
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel