Detail předmětu

Bankovnictví

ÚSI-REBANAk. rok: 2021/2022

Objasnění jednotlivých typů bank, funkce bankovního sektoru, typů bankovních operací, platebních instrumentů, bankovních produktů, bankovního marketingu, užití finanční matematiky v bankovnictví, úvěrování, řízení likvidity banky, řízení aktiv a pasiv včetně řízení rizik.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

MELUZÍN, T.; ZEMAN, V. Bankovnictví I - Bankovní produkty a služby. Brno: CERM, 2014. ISBN: 978-80-214-4841-4. (CS)
MELUZÍN, T. a V. ZEMAN. Bankovnictví II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-214-5447-7. (CS)
KAŠPAROVSKÁ, V., P. TOMAN a J. LAŠTŮVKOVÁ. Bankovnictví II: vybrané kapitoly z bankovního řízení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-128-4. (CS)
REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 10 bodů z 20 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci a zároveň splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 80 bodů, přičemž student musí získat minimálně 40 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Objasnění jednotlivých typů bank, funkce bankovního sektoru, typů bankovních operací, platebních instrumentů, bankovních produktů, bankovního marketingu, užití finanční matematiky v bankovnictví, úvěrování, řízení likvidity banky, řízení aktiv a pasiv včetně řízení rizik.

Osnova výuky:
1. Typy bank a jejich funkce ve finančním systému
2. Současné vývojové tendence bank
3. Úrok, pochopení a chování úrokových měr
4. Platební instrumenty I. - šek, směnka
5. Platební instrumenty II. – dokumentární platby (instrumenty)
6. Tuzemský a zahraniční bezhotovostní platební styk
7. Zdroje bank, depositní (pasivní) obchody
8. Úvěrové obchody
9. Zajišťování a řízení úvěrových rizik,
10. Bankovní finančně - úvěrové obchody
11. Vnitřní ekonomika banky, řízení aktiv a pasiv
12. Úvěry na bydlení a spotřebitelské
13. Financování developerských projektů

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš