Detail předmětu

Analýza rizika stavebních objektů a procesů

ÚSI-RTARSAk. rok: 2021/2022

Technické stránky problémů rizik stavebních konstrukcí, jejich hodnocení, analýza rizika stavebního objektu. Náhodnost a spolehlivostní inženýrství. Inženýrství jakosti. Kvantifikace rizik nosných stavebních konstrukcí, posuzování na podkladě pravděpodobnostních přístupů a metody dílčích součinitelů spolehlivosti. Zatížení, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti. Výpočet pravděpodobnosti vzniku poruchy stavební konstrukce. Sběr dat a predikce zaměřená na problematiku rizikového inženýrství.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen se orientovat a samostatně provádět základní rizikovou analýzu nosných stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Ch. Beck, Praha 2006, ISBN 80-7179-415-5 (CS)
HAIMES, Y. Y.: Risk modeling, assessment and management. John Wiley and sons, 2004, ISBN 0-471=48048 (EN)
NILSON, A. H., DARWIN, D., DOLAN, CH. W.: Design of Concrete Structures. McGraf-Hill, New York, 2004 (EN)
FLANAGAN, R., NORMAN, R.: Risk Management and Constructions. Blackwell Science, 1993 (EN)
PMBOK Guide. Project management Institute, 2004, 3rd edition (EN)
RAIS, K., SMEJKAL,V.: Řízení rizik, Grada, 2004, 274 s., ISBN 80-247-0198-7 (CS)
DAVIS,L.: Handbook of Genetic Algorithms, Int. Thomson Com. Press, 1991, 385 s., ISBN 1-850-32825-0 (EN)
TIJMS, H. C.: A first course in Stochastic Models. John Wiley and sons, 2003, ISBN 0-471-49881-5 (EN)
Ansys, ATHENA, Matlab ver.7.1- The MathWorks Inc., US, 2005 (EN)
KHONKE, P.: ANSYS - User manual, SAS IP, Cannonsburg (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrální práce.
Zkouška bude sestávat z písemné části a ústní části. Podmínkou ústní části zkoušky je splnění podmínek písemné části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu, navrhování, spolehlivost, bezpečnost a rizika stavebních objektů. Portfolio rizik.
2. Analýza rizik – druhy rizik, hodnocení rizika.
3. Základní pojmy z oblasti analýzy a modelování.
4. Náhodnost a spolehlivostní inženýrství.
5. Rozhodování, expertizy a experti.
6. Spolehlivost stavebních konstrukcí (a systémů), tvorba modelů.
7. Příklady aplikace spolehlivostní analýzy konstrukce (systému).
8. Analýza technického rizika – identifikace nebezpečných jevů, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika.
9. Nástroje pro kvantifikaci rizik (metoda Monte Carlo, expertní metody), aplikace ve stavebních konstrukcích.
10. Nástroje pro kvantifikaci rizik (genetické algoritmy, umělé neuronové sítě).
11. Definice nejistot a citlivostní analýzy.
12. Technické stránky problémů rizik stavebních konstrukcí, optimalizace.
13. Systém managementu rizika v organizaci.

Cíl

Rizikové pojetí základních přístupů k hodnocení nosných stavebních konstrukcí, systémový přístup k identifikaci rizik. Efekt studia se projeví v analýzách a modelování problémů z oblasti rizikového inženýrství a ve schopnostech formulovat kritické body (identifikace nebezpečných míst) projektu, resp. existující konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš