Praktické stáže

Praktické stáže
erasmus+

Praktické stáže studentů

 DOKUMENTY KE STAŽENÍ

II. OBECNÉ INFORMACE

Cílem praktických stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraničnímu podniku v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Přínosem účasti na praktické stáži je pro studenta především možnost prakticky aplikovat teoretické znalosti studovaného oboru a posílení klíčových kompetencí s ohledem na budoucí pracovní uplatnění. Současně může pro studenta být zdrojem prvních kontaktů pro budoucí hledání stálého pracovního místa, přispěje k jeho osobnímu rozvoji i zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Přínosem pro podniky by měla být nejen přítomnost levné pracovní síly – benefit pro podniky je potřeba chápat a prezentovat především v kontaktu s akademickou sférou, možnosti inovací poznatků a metod a zvýšení povědomí o podniku.

PRAVIDLA STUDENTSKÝCH MOBILIT ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Dle aktuálně platných pravidel je v akademickém roce 2022/2023 možné realizovat tyto typy mobilit:

 • Fyzická mobilita – student je fyzicky v zahraničí, stáž probíhá prezenčně v zahraničí. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility v hostitelské zemi. Fyzická mobilita musí splňovat minimální délku praktické stáže (60 dní), u krátkodobé mobility pro doktorandy s mini. délkou stáže 5 dní.
 • Kombinovaná krátkodobá mobilita = Kombinované intenzivní programy = Blended Intensive Programme (BIP) je kombinace fyzické a virtuální mobility (není stanovená povinná délka) s podmínkou min. délky fyzické mobility, tedy 5 dní. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility, nemá nárok na grant za dobu virtuální mobility. 

Pokud se studenti účastní online aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant. Pokud však zůstávají ve své domovské zemi, či se do ní vrátí, nárok na grant (po příjezdu domů) už nemají.

I nadále zůstává rozhodujícím dokumentem pro posouzení výše vyplaceného grantu dokument Traineeship Certificate, který student dokládá po návratu/ukončení mobility do 15 dnů na Odbor Internacionalizace (OINT), Rektorát VUT

ZAPOJENÉ ZEMĚ DO PROGRAMU ERASMUS+:
 

 • 27 zemí EU 
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • Přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidáti Turecká republika, Republika Severní Makedonie a Republika Srbsko. 

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáž, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.

IV. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP & TIPY

Checklisty administrativního postupu: AKTUALIZUJEME 

Před pobytem

 • student individuálně sjedná stáž v zahraničním podniku
  • podnik musí splňovat základní kritéria uvedená v Podmínkách programu
  • u stáže je potřeba v prvé řadě stanovit, co od ní student očekává: stáž musí být především kvalitní z hlediska obsahu a mentoringu, není žádoucí akceptovat "cokoliv".
  • stáž je potřeba shánět v dostatečném předstihu a nenechat se odradit počátečním neúspěchem, zaměstnavatele je vhodné oslovit s kvalitním CV a motivačním dopisem
  • je žádoucí v maximální možné míře dodržet cílovou zemi dle nominace, nicméně se souhlasem fakulty a OINT je možné zemi změnit
  • pokud se Vám nedaří najít stáž vlastními silami:
 • student musí být řádně nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, které vyhlašuje Odbor Internacionalizace Rektorátu (OINT). Výběrové řízení je dále v kompetenci fakulty. Výběrové řízení probíhá zpravidla 2x ročně (prosinec-únor a květen-červen). Termíny a množství výběrových řízení se odvíjí od aktuálních financí. 
 • student následně potvrzuje závazně Odboru Internacionalizace i své fakultě svou účast ve stanovených termínech a dokládá tamtéž předjednaný plán pracovní stáže (Traineeship Agreement) k obsahové a formální kontrole. Traineeship agreement musí být vložený v souborech informačního systému před podpisem Účastnické smlouvy. 
  • Traineeship Agreement (smlouva o stáži) je stěžejní dokument, obsahující:
   • identifikaci smluvních stran
   • konkrétní a podrobný pracovní plán, plán monitoringu a hodnocení
    • očekává se popis pracovní pozice a úkolů stážisty během pobytu
    • doporučujeme psát jasně, srozumitelně a především být konkrétní, omezit kvantifikátory a neurčité termíny ("všechny, některé, různé" apod.)
    • komentovaný vzor TA a příklady dobré a špatné praxe naleznete v dokumentech ke stažení.
 •  student dále:
  • zajistí, aby měl zadán v IS bankovní účet pro vyplacení finanční podpory v CZK (v jakékoliv bance v ČR) nebo EUR (v Komerční bance, a.s.)
  • zajistí včasný zápis do akademického roku, v němž má stáž realizovat
  • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů za účelem podepsání účastnické smlouvy
  • vyplní online test z jazyka stáže uvedeného v Traineeship Agreementu v systému Online Linguistic Support (OLS)

Během pobytu

 • v případě změn v pracovním plánu stáže oznámí písemně prostřednictvím formuláře Changes to Traineeship Agreement, ihned jakmile nastanou.
 • v  průběhu pobytu může student podat Žádost o prodloužení stáže - viz níže.
 • bezprostředně před odjezdem student vyžádá od hostujího podniku potvrzený originál Certifikátu o absolvování stáže (Erasmus+ Traineeship Certificate)
 • v polovině stáže student podává Odboru zahraničních vztahů Rektorátu VUT průběžnou zprávu o své činnosti v podniku v rozsahu zhruba 1 listu A4.

Po návratu

 • student odevzdá do 15 dnů po návratu Odboru zahraničních vztahů Certifikát o absolvování stáže (Traineeship Certificate) - tento dokument je rozhodující pro potvrzení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky dle zkrácené doby pobytu. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno Dle pravidel programu je požadován ORIGINÁL certifikátu nebo přímo zaslaný zahraniční institucí na erasmus@vut.cz.
 • do 15 dnů od výzvy student vyplní závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail) a vyplní Anketu VUT ve Studisu. 

V. FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb 2022/2023 pro cílovou zemi.
 • Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie. 

VI. PRODLOUŽENÍ STÁŽE

 • student může z důvodů pokračování a rozšíření praxe požádat o prodloužení pobytu podáním Žádosti o prodloužení stáže.
 • oboustranně potvrzenou žádost však musí dodat nejpozději 30 dní před koncem stávající smlouvy Odboru Internacionalizace.

 • prodloužení je možné pouze BEZ FINANČNÍ PODPORY, i tak je vystaven dodatek k účastnické smlouvy.

VII. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Green Erasmus+

 • Jednorázový příspěvek 50 EUR je studentovi poskytnutý na ekologicky šetrné cestování do místa mobility a zpět domů.
 • OINT za uznatelné dopravní prostředky uznává autobus vlak
 • Podmínky:
  • pro studenty, kteří nemají nárok na cestovní grant
  • nárok od 100 km do 3999 km
  • Hlavní část cesty (ze zpátečí cesty) musí být realizována udržitelným dopravním prostředkem (v případě, že jsou zde využity minoritně jiné dopravní prostředky, musí student doložit rozpis na km všemi jednotlivými prostředky)
  • Student podepíše Čestné prohlášení o využití udržitelného dopravního prostředku při podpisu Účastnické smlouvy. 
  • Účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění cesty (doklady, jízdenky), které po svém návratu doloží na OINT.
  • Zero grant NEmá nárok na Green Erasmus
  • Vzdálenost se počítá z místa vysílající instituce do místa přojímající instituce/organizace

Studenti s omezenými příežitostmi a specifickými potřebami

Do této skupiny patří účastníci:

1) s fyzickým, zdravotním nebo duševním znevýhodněním

 • finanční podporu lze využít např. pro speciální bydlení, přípravné návštěvy, doprovodné osoby, upravené učební materiály aj.

 • student si může min. 1 měsíc před svým výjezdem požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o příspěvek na zvýšené náklady z důvodu svých specifických potřeb, zejména těžkého handicapu (pohybového, zrakového či sluchového).

 • student vyplní žádost a zašle společně s veškerými dodatečnými dokumenty na Odbor Internacionalizace. Institucionální koordonátor si dokumenty prostuduje a případně zašle na posouzení Domu zahraniční spolupráce. Poté studentovi podá vyrozumění. 
 • před vyplněním formuláře se prosím seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů zde 
 • bližší informace naleznete v článku III, odst. 5 Podmínek programu Erasmus+ pro praktické stáže a v příslušné variantě žádosti: ● Varianta I    ● Varianta II + Varianta III  
 • student má nárok na proplacení 100 % skutečných nákladů. Uznává se cenový rozdíl ve službě.
 • Student je povinen si uchovávat veškeré účtenky a faktury
 • Přidělenou finanční podporu na specifické potřeby je nutné  vyúčtovat po návratu z mobility, tedy dodat na OINT veškeré účtenky/fakrury  (adresa subjektu, částka, měna, datum)
2) student s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami, speciálními stravovacími požadavky aj. 

           a) Student s ekonomickou překážkou

 • Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 250 EUR/měsíc. Student může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o navýšení paušální sazby vyplněním Žádosti o navýšení finanční podpory z důvodu socioekonomického znevýhodnění.
 • O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.
 • O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Taktéž o něj mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.
 • Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.
 • Po předchozí konzultaci a schválení Národní agenturou je možné od Výzvy 2020 navýšit sazbu pro studenty ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí i v jiných případech, než ve výše uvedených.
 • Kromě navýšení stipendia má student v případě krátkodobých mobilit nárok na proplacení cestovních nákladů.
 • Bližší informace v Podmínkách pro studijní pobyty Erasmus+ a v samotné žádosti nebo na webu zde.

  b) Student s dětmi/závislými osobami

 • Student je povinen předložit potvrzení, které dokládá tuto skutečnost.

 • Student má nárok na navýšení stipendia a v případě krátkodobých mobilit rovněž na proplacení cestovních nákladů.

  c) Student se speciálními požadavky na stravování
 • student nusí doložit potvrzení o dané potřebě

 

Dlouhodobé mobility

Krátkodobé mobility

Navýšení finanční podpory

250 EUR/30 dní

100 EUR (jednorázově, při délce mobility 5–14 dní)

150 EUR (jednorázově, při délce mobility 15–30 dní)

Nárok na cestovní náklady

ne

ano


VIII. DALŠÍ VARIANTY PRAKTICKÝCH STÁŽÍ

Dlouhodobá kombinovaná mobilita

 • Při dodržení minimální délky trvání fyzické části zahraniční praktické stáže (2 měsíce) může student kombinovat s libovolnou délkou virtuální mobility.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní praktické stáže..

Fyzická část mobility

630–750 EUR/30 dní*

Virtuální část mobility

bez finanční podpory

*Viz aktuální paušální sazby pro Erasmus+ praktické stáže

Krátkodobá kombinovaná mobilita (BIP)

 • Krátkodobá kombinovaná mobilita se skládá z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility. Pozor! Virtuální část mobility je povinná.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní praktické stáže.

Délka (dny)

Výše stipendia

1.–14. den mobility

70 EUR/den (od 2023/2024: 79 EUR/den)

15.–30. den mobility

50 EUR/den (od 2023/2024: 56 EUR/den)

Virtuální část mobility

bez finanční podpory


Krátkodobá mobilita pro PhD studenty

 • Určeno výhradně pro doktorské studenty.
 • Možnost krátkodobé fyzické mobility (5–30 dní) bez nutnosti kombinace s virtuální mobilitou.
 • Administrativní postup je stejný jako u standardní praktické stáže.

Délka (dny)

Výše stipendia

1.–14. den mobility

70 EUR/den (od 2023/2024: 79 EUR/den)

15.–30. den mobility

50 EUR/den (od 2023/2024: 56 EUR/den)


VIII. ČASTO KLADENÉ DOTAZY