Studijní pobyty studentů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


OBECNÉ INFORMACE

Studijní pobyty Erasmus+ jsou známou a dostupnou cestou, jak umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu v zahraničí. Cílem aktivity je zejména studium odborných předmětů, v důvodných případech také studium či výzkum za účelem vypracování bakalářské, diplomové či dizertační práce. V neposlední řadě je dalším efektem studijního pobytu seznámení se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v cizí zemi.

Studijní pobyty Erasmus+ se odehrávají na základě listiny Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 a VUT k tomuto zveřejňuje svůj tzv. Erasmus Policy Statement.

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
ECHE VUT #: 49565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091
OID VUT #: E10208907

PRAVIDLA STUDENTSKÝCH MOBILIT ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Dle aktuálně platných pravidel je v akademickém roce 2022/2023 možné realizovat tyto typy mobilit:

 • Fyzická mobilita - student je fyzicky v zahraničí, výuka probíhá prezenčně. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility v hostitelské zemi. Fyzická mobilita musí splňovat minimální délku studijního pobytu (na VUT 90 dní), krátkodobá mobilita s minimální délkou 5 dní. 
 • Kombinovaná mobilita - kombinace fyzické a virtuální mobility s podmínkou min. délky fyzické mobility dle pravidel programu (studijní pobyty min. 90 dnů, praktické stáže min. 60dnů). Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility, nemá nárok na grant za dobu virtuální mobility. 

Platí tedy, že studenti kteří se účastní online aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant. Pokud však zůstávají ve své domovské zemi, či se do ní vrátí, nárok na grant (po příjezdu domů) už nemají.

I nadále zůstává rozhodujícím dokumentem pro posouzení výše vyplaceného grantu dokument Confirmation of Erasmus+ study period/Traineeship Certificate, který student dokládá po návratu/ukončení mobility do 15 dnů. Pokud zahraniční škola potvrdí, že mobilita probíhala online formou, bude potřeba, aby byl účastník mobility schopen doložit svoji fyzickou přítomnost v zahraničí jinou formou – např. boarding pasy/letenkami, jízdenkami nebo ubytovací smlouvu či platbami za ubytování, popř. jinou formou.

ZAPOJENÉ ZEMĚ DO PROGRAMU ERASMUS+

 • 27 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko
 • Seznam zahraničních škol, na které se lze přihlásit, Vám poskytne Vaše fakultní koordinátorka.PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.


  ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  Souhrnný postup a informace jsou k dispozici v Prezentaci z informačních schůzek.

  Před pobytem

  • student musí být  nominován k účasti na studijním pobytu v transparentním výběrovém řízení probíhající v online formě, které vyhlašuje Odbor Internazionalizace (OINT)

  • výběrové řízení je dále v kompetenci fakulty, tato rovněž následně odešle oficiální nominace studentů zahraničním partnerským školám

  • VŘ na zimní nebo na celý AR jsou vyhlašována v období cca prosinec- únor a VŘ na letní semestr v období cca srpen-říjen, sledujte web Vaší fakulty

    • podává přihlášku hostující instituci (papírovou či online dle zvyklosti školy)
    • získá akceptační dopis (ten má zpravidla podobu emailu, kde zahraniční škola potvrzuje přijetí a termíny pobytu)student následně:
    • Vyplní si Online Learning Agreement (OLA) na webu https://learning-agreement.eu/ nebo si stáhne aplikaci Erasmus+ https://erasmusapp.eu/ a vyplní OLA v mobilu. OLA musí být podepsaný elektronicky všemi stranami VUT, zahraniční institucí a studentem, kteří svým podpisem potvrzují sestavený studijní plán v minimální kreditové hodnotě dle Podmínek pro studijní pobyty Erasmus+ a Směrnice rektora č. 14/2020. Pokud zahraniční instituce stále neumožňuje OLA, tak se vyplní původní LA.
   • zajistí včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat (důležité zvláště v letních měsících, kdy je nutné požádat fakultu o předčasný zápis!)
   • Zajistí si zadání bankovního účtu do informačního systému, není-li zadán, příp. chce-li jej student změnit (postup viz FAQ). Pokud má student více účtů v systému, tak je potřeba uvést koordinátorovi ten správný (v rezervačním systému), před svým příchodem na Rektorát.

   • osobně navštíví Odbor Internazionalizace Rektorátu VUT za účelem podepsání účastnické smlouvy

   • Pokud student bude cestovat do místa mobility udržitelným cestovním prostředkem, specifikovaný níže ve financování, je zapotřebí, aby tuto skutečnost nahlásil koordinátorce na OINT před přípravou smlouvy, nejlépe uvedl ve zprávě rezervačního systému. Příspěvek pak bude zahrnut do smlouvy a bude podepsáno čestné prohlášení.

   • OLS testy nejsou již aktuálně povinné! Student si může dobrovolně vyplnit OLS a mít přístup do systému, ve kterém má k dispozici dobrovolné online jazykové kurzy po celou dobu své mobility. Pokud má student o přístup zájem, zažádá si o zaslání e-mailu od koordinátorky na Odboru Internacionalizace při podpisu účastnické smlouvy.

  Během pobytu

  • Student může změnit svou studijní smlouvu prostřednictvím formuláře Changes to Learning Agreement (součástí formuláře Online Learning Agreement for Studies), a to nejpozději do 30 dní od zahájení studijního pobytu či neprodleně, jakmile změny nastanou.

  • Nejpozději 30 dní před plánovaným koncem, si může student podat Žádost o prodloužení studia, dle podmínek pro studijní pobyty Erasmus+. Pro uznání je potřeba si svoji žádost dostatečně odůvodnit motivačním dopisem, který je součástí Žádosti. Vyhovění v žádosti se odvíjí především od aktuálního finančního rozpočtu.

  • Bezprostředně před odjezdem vyžádá od hostující instituce  originál Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period) popřípadě 

   požádá zahraniční instituci o zaslání dokumentu na erasmus@vut.cz

  • V současnosti je možné pobyt prodloužit pouze bez finanční podpory Erasmus. V případě změny, budou informovány fakulty, které informují svoje studenty.

  Po návratu

  • Student
   • Student odevzdá na Odbor Internacionalizace Rektorátu VUT v Brně do 15 dní Potvrzení o délce studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period) - rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky dle zkrácené doby pobytu. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno. Dle pravidel programu je požadován ORIGINÁL potvrzení. Pokud se nemůžete na rektorát dostavit osobně a originál předat, pošlete jej prosím poštou. V případě, že zahraniční škola originální dokument nevystavuje, je uznatelné, aby pověřená osoba, studijní oddělení zahraniční školy zaslalo přímo na e-mail OINT (erasmus@vut.cz).

   • odevzdá výpis známek (Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes) tzn. přehledu dosažených výsledků na zahraniční instituci v termínu do 45 dní po skončení studijního pobytu, a to:
    • originál, případně kopii (dle požadavku) své fakultě
    • kopii Odboru Internazionalizace Rektorát VUT v Brně - je nutná shoda ToR s  Online Learning Agreementem a jeho případnými změnami, v případě nesrovnalosti je nutné dodatečné doložení jen navštěvovaných/nedokončených kurzů, příp. ekvivalentní vysvětlení (sepsání v emailu)
   • vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail a to do 15 dní od doručení výzvy.
   • vyplní anketu VUT (najde ji ve STUDISU).
   • Podá žádost o uznání výsledků zahraničního studia do 30 dní od získání výpisu známek.

  • Fakulta
   • vyřídí žádost o uznání dle Směrnice č. 14/2020 a vydá Potvrzení o uznání části vzdělání absolovovaného v zahraničí (Proof of Recognition).


  FINANCOVÁNÍ POBYTU

  • Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb 2022/202pro cílovou zemi.
  • Studentům vyjíždějícím do zemí s vyššími životními náklady je poskytován finanční příspěvěk VUT v Kč (země, kterých se tento příspěvek týká najdete v přehledu paušálních sazeb výše). O příspěvek není nutné jakkoliv žádat, bude Vám vyplacen automaticky spolu s finanční podporou v EUR po podpisu účastnické smlouvy.
  • Finanční podpora je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.


  PRODLOUŽENÍ POBYTU


  DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A MOŽNOSTI

  Green Erasmus

  Jednorázový příspěvek 50 EUR studentovi na ekologický šetrné cestování do místa mobility a zpět domů. OINT za uznatelné dopravní prostředky uznává AUTOBUS a VLAK. Spolujízdu autem neakceptujeme!

  Podmínky:

  • Pro studenty, kteří nemají nárok na cestovní grant
  • Nárok od 100 km do 3999 km
  • Hlavní část cesty (ze zpáteční cesty) musí být realizována udržitelným dopravním prostředkem (v případě, že jsou zde využity minoritně jiné prostředky, musí student doložit rozpis cesty na km všemi jednotlivými prostředky)
  • Student podepíše Čestné prohlášení o využití udržitelného dopravního prostředku při podpisu Účastnické smlouvy.
  • Účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění cesty (doklady), které po svém návratu doloží na OINT.
  • Zero grant NEmá nárok na Green Erasmus
  • Vzdálenost se počítá z místa vysílající instituce do místa přijímající instituce/organizace
  • V případě nedodržení podmínek student tento příspěvěk musí vrátit Rektorátu

  Student se specifickými potřebami


                ● Varianta I    ● Varianta II    ● Varianta III

  Student s s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami, speciálními stravovacími požadavky aj.
  • 1) Student s ekonomickou překážkou
   • Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 250 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení stipendia u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení pro praktické stáže, NEBO navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění). Student může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o navýšení paušální sazby vyplněním Žádosti o navýšení finanční podpory z důvodu socioekonomického znevýhodnění.
   • O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.
   • O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Taktéž o něj mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.
   • Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.
   • Po předchozí konzultaci a schválení Národní agenturou je možné od Výzvy 2020 navýšit sazbu pro studenty ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí i v jiných případech, než ve výše uvedených
   • Kromě navýšení stipendia má student v případě krátkodobých mobilit nárok na proplacení cestovních nákladů.
   • Bližší informace v Podmínkách pro studijní pobyty Erasmus+ a v samotné žádosti nebo na webu zde.

  • 2) Student s dětmi/závislými osobami

   • Student je povinen předložit potvrzení, které dokládá tuto skutečnost.
   • Student má nárok na navýšení stipendia a v případě krátkodobých mobilit rovněž na proplacení cestovních nákladů
     

    Dlouhodobé mobility

    Krátkodobé mobility

    Navýšení finanční podpory

    250 EUR/30 dní

    100 EUR (jednorázově, při délce mobility 5–14 dní)

    150 EUR (jednorázově, při délce mobility 15–30 dní)

    Nárok na cestovní náklady

    ne

    ano


  • 3) Student se speciálními požadavky na stravování
   • Student musí doložit potvrzení o dané potřebě, za který též obdrží jednorázový top-up

     

    Dlouhodobé mobility

    Krátkodobé mobility

    Navýšení finanční podpory

    250 EUR/30 dní

    100 EUR (jednorázově, při délce mobility 5–14 dní)

    150 EUR (jednorázově, při délce mobility 15–30 dní)

    Nárok na cestovní náklady

    ne

    Ano


  DALŠÍ VARIANTY STUDIJNÍCH POBYTŮ

  Dlouhodobá kombinovaná mobilita

  • Při dodržení minimální délky trvání fyzické části zahraničního studijního pobytu (na VUT 3 měsíce) může student kombinovat s libovolnou délkou virtuální mobility.
  • Administrativní postup je stejný jako u standardního studijního pobytu.

  Fyzická část mobility

  480–600 EUR/30 dní*

  Virtuální část mobility

  bez finanční podpory

  *Viz aktuální paušální sazby pro Erasmus+ studijní mobility

  Krátkodobá kombinovaná mobilita

  • Určena pro účastníky tzv. Blended Intensive Programmes (BIP) pořádaných zahraniční univerzitou. BIPy se skládají z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility.
  • Krátkodobá kombinovaná mobilita je umožněna rovněž studenům, kteří se z opodstatněných příčin (viz Student s jinou další překážkou) nemohou zúčastnit dlouhodobé mobility. Krátkodobá kombinovaná mobilita se skládá z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility. Pozor! Virtuální část mobility je povinná.
  • Administrativní postup je stejný jako u standardního studijního pobytu.

  Délka (dny)

  Výše stipendia

  1.–14. den mobility

  79 EUR/den

  15.–30. den mobility

  56 EUR/den

  Virtuální část mobility

  bez finanční podpory

  Krátkodobá mobilita pro PhD studenty

  • Určeno výhradně pro doktorské studenty.
  • Možnost krátkodobé fyzické mobility (5–30 dní) bez nutnosti kombinace s virtuální mobilitou.
  • Administrativní postup je stejný jako u standardního studijního pobytu.

  Délka (dny)

  Výše stipendia

  1.–14. den mobility

  79 EUR/den

  15.–30. den mobility

  56 EUR/den

  ČASTO KLADENÉ DOTAZY

  ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU LLP/ERASMUS A ERASMUS+

   Pro koordinátory

   Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.