Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2015/2016

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

 1. Možnosti zvýšení retenčních schopností plochých střech.

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností plochých střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 2. Vliv tapet a dřevěných obkladů na pohodu prostředí v interiéru.

  Používání tapet a dřevěných obkladů v interiérech je historickou i novodobou záležitostí. Z materiálového hlediska se používaly tapety kožené, plátěné, papírové i plastové, dřevěné obklady od táflování po umělohmotné desky. Jak jednotlivé druhy mohou ovlivnit pohodu prostředí ať už v kladném nebo záporném smyslu případně přispět i k tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště, by mělo být obsahem daného úkolu.

  Školitel: Vlček Milan, doc. Ing., CSc.

2. kolo (podání přihlášek od 09.11.2015 do 13.12.2015)

 1. Akumulace energie v budovách s téměř nulovou spotřebou

  Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza a vývoj hybridních konstrukcí na bazi dřeva

  Hybridní konstrukce na bázi dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb a jejich širší uplatnění při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza prefabrikovaných zděných panelů

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 4. Analýza vyztužených zděných a smíšených konstrukcí

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza chování zděných a smíšených vyztužených konstrukcí z hlediska konstrukčně statického, tepelně technického a požárního.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

  Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

  Školitel: Manychová Monika, doc. Ing., Ph.D.

 6. Energetické hodnocení technologických celků

  Energetické hodnocení technologických celků (např. čistíren odpadních vod, lázeňské technologie, technologie zimních stadionů). Analýza technologických procesů, popis teoretického modelu provozu, analýza okrajových podmínek, citlivostní analýza, potenciál energetických úspor, benchmarking komponentů systému, kritéria hodnocení a využití energie z obnovitelných zdrojů.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 7. Koncepce Smart City v oblasti energií

  Vytvoření metodického postupu pro strategii správy obcí a měst pro při plnění programu SMART City v oblasti energetiky. Objektové modelování budov v regionu, spolupráce s Centrem kompetence Smart Regions na FAST.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 8. Metodika stanovení součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů

  Školitel: Fuciman Ondřej, Ing., Ph.D.

 9. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 10. Možnosti zvýšení retenčních schopností plochých střech.

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností plochých střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 11. Možnosti zvýšení retenčních schopností plochých střech.

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností plochých střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 12. Návrh opatření pro snížení rizika degradace múmií kapucínské hrobky v Brně.

  Vhodná geologická skladba půdy v podloží kostela a neobyčejně důmyslný systém vzduchových průduchů umožnily v historii přirozenou mumifikaci nebožtíků, kteří sem byli pohřbíváni. Během několika rekonstrukcí byly původní průduchy poškozeny či zasypány. V současné době je několik mumií poškozeno působením mikroorganismů. Náplní práce je návrh opatření vedoucí k nápravě vnitřního prostředí a znovuobnovení původního vhodného mikroklimatu. Při práci bude využito moderních diagnostických metod a numerických modelů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 13. Návrh prefabrikovaného systému kontejnerové dřevostavby.

  Tématem disertační práce je komplexní návrh prefabrikovaného systému kontejnerové dřevostavby. Součástí bude návrh jednotlivých konstrukcí z hlediska konstrukčně statického, tepelně technického a požárního.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 14. Návrh prefabrikovaného systému zelených fasád.

  Tématem práce je návrh a optimalizace prefabrikovaného systému zelených fasád. Součástí práce je komplexní ověření jednotlivých částí systému zelené fasády full-scale experimenty.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 15. Nový urbanismus

  Výzkum zaměřený na tradiční urbanistická schemata a jejich vztah k aktuálním potřebám společnosti 21. století, s cílem odborně popsat a zdůvodnit nástroje ke zvýšení kvality veřejného prostoru. Téma disertace se upřesní podle zaměření studenta (zahradní města, City Beautiful, plošná památková ochrana, Nový urbanismus, technologie a opatření pro udržitelné, komunitní a participativní plánování).

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 16. Optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb

  Při návrhu moderních dřevostaveb je nutné řešit konstrukční detaily z hlediska únosnosti i z hlediska tepelné techniky. Se zvyšujícím se rozvojem používání dřevostaveb při výstavbě vzniká potřeba optimalizovat a vhodně modifikovat řešení stávajících detailů. Optimalizace detailů se předpokládá pomocí numerického modelování (FEA) vhodně doplněného o experimentální testování.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 17. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 18. Optimalizace návrhu provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 19. Optimalizace přípravy původních podkladních vrstev pro nové povrchové úpravy

  Náplní práce je hledání optimálního způsobu úpravy původního podkladu pro nové povrchové úpravy, včetně kontaktního zateplovacího systému. Smyslem je najít vhodná řešení a definovat podmínky, za kterých by nebylo nutné podstupovat pracné odstraňování původních omítek a jejich nahrazení novými. Téma bude řešeno s ohledem na efektivní využití finančních nákladů a pracnost.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 20. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 21. Ornament v architektuře

  Práce se zabývá ornamentem v architektuře. Fenomén ornamentu bude diskutován z uměleckého, technologického, sociologického a psychologického stanoviska. Budou analyzovány inovativní možnosti designu a technického zpracování ornamentu v dnešní době, technologické postupy a náročnost při realizaci.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 22. Péče o architektonické dědictví

  Práce se zaměří na otázky péče o architektonické dědictví. Podle profilace studenta se výzkum upřesní tematicky (typologie architektonického dědictví, chráněné soubory, sociální a legislativní otázky, výtvarné přístupy, technologie) a metodicky (mikroanalýzy, srovnávací analýzy, historické analýzy).

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 23. Rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

  S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 24. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 25. Smart Cities

  Chytré plánování měst a infrastruktury s ohledem na energetickou úsporu, využití obnovitelných zdrojů a zajištění kvalitních podmínek k životu. Celosvětový trend je zvýšit koncentraci populace v relativně málo velkých městech. Velká hustě osídlená města mohou být vysoce produktivní, inovativní a relativně velmi zelená a tudíž žádoucí pro naši budoucnost.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 26. Systémy TZB v historických budovách

  Systémy technických zařízení tvořící kvalitu vnitřního prostředí v historických budovách byly spojeny s optimálním návrhem stavby a využívaly přírodní zákonitosti. Téma zahrnuje rešerši systémů vytápění a větrání v historických budovách, analýzu, vytvoření modelu, simulaci chování, experimentální měření a stanovení doporučení a zásad pro renovace a památkovou obnovu.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 27. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 28. Technika jako inspirační zdroj architektury

  Od dob průmyslové revoluce se technika stala nejen samozřejmou součástí architektury, ale také významným zdrojem její inspirace. Stála u zrodu moderního hnutí a její zásadní vliv působí až do současnosti. Práce se soustředí na proměny vztahu techniky a architektury od konce 18. století po dnešek.

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 29. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro stanovení skutečného výkonu stroje při řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 30. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti, s využitím metodologie historiografické, projekčních dovedností a technologického výzkumu. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 31. Účinnosti systémů technických zařízení budov

  Požadavky na snižování spotřeby energie v budovách vyvolávají potřebu zvyšování účinnosti technických systémů. Studium bude orientováno na teoretické hodnocení účinnosti dle evropských norem a směrnic, na monitoring stávajících systémů a experimentálnímu zjišťování jejich účinnost. Předpokládaným výsledkem bude také vytipování cest ke zvyšování účinnosti moderních systémů techniky prostředí. a k hledání cest ke zvýšení účinnosti

  Školitel: Rubinová Olga, Ing., Ph.D.

 32. Vliv okolního prostředí na zateplovací systémy obvodového pláště budov

  Práce je zaměřena na sledování a následné vyhodnocení fyzikálně-technických vlastností zabudovaných materiálů zateplovacích systémů obvodových plášťů budov při namáhání vnějšími vlivy prostředí. Na základě zjištěných výsledků bude ověřena životnost použitých materiálů a budou navržena nová řešení a doporučení pro sanace a opravy.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 33. Vliv tapet a dřevěných obkladů na pohodu prostředí v interiéru.

  Používání tapet a dřevěných obkladů v interiérech je historickou i novodobou záležitostí. Z materiálového hlediska se používaly tapety kožené, plátěné, papírové i plastové, dřevěné obklady od táflování po umělohmotné desky. Jak jednotlivé druhy mohou ovlivnit pohodu prostředí ať už v kladném nebo záporném smyslu případně přispět i k tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště, by mělo být obsahem daného úkolu.

  Školitel: Vlček Milan, doc. Ing., CSc.

 34. Vliv tapet a dřevěných obkladů na pohodu prostředí v interiéru.

  Používání tapet a dřevěných obkladů v interiérech je historickou i novodobou záležitostí. Z materiálového hlediska se používaly tapety kožené, plátěné, papírové i plastové, dřevěné obklady od táflování po umělohmotné desky. Jak jednotlivé druhy mohou ovlivnit pohodu prostředí ať už v kladném nebo záporném smyslu případně přispět i k tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště, by mělo být obsahem daného úkolu.

  Školitel: Vlček Milan, doc. Ing., CSc.

 35. Vnitřní prostředí pasivních domů.

  Předmětem práce je studium výskytu syndromu SBS (Sick Building Syndrom), česky syndrom nezdravých budov u novostaveb pasivních a nízkoenergetických domů. Náplní práce je indikace jednotlivých příčin a návrh jejich eliminace a prevence.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 36. Výzkum a vývoj prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv

  Tématem disertační práce bude výzkum a vývoj novodobých prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 37. Výzkum pilotních projektů budov s téměř nulovou spotřebou energie a budov s přebytkem energie

  Teoretické modelování a experimentální měření budov zařazených jako pilotní projekty v projektu TAČR CK Smart Regions.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 38. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů využívajících a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 39. Zhodnocení a návrh nových řešení pro zlepšení akustických vlastností současných systémů dřevostaveb

  Současné systémy dřevostaveb mají z hlediska akustiky uspokojivě vyřešené obvodové konstrukce. Cílem práce je provést analýzu akustických vlastností vnitřních konstrukcí a provést návrh nových řešení pro dosažení co nejlepšího akustického komfortu v obytných místnostech

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 40. Znečištění aerosolem a živými organismy vzduchotechnických systémů a jejich ochrana

  Práce se bude zabývat analýzou a následným návrhem opatření pro eliminaci znečištění vzduchotechnických systémů při jejich realizaci a následném používání. Součástí práce bude mnohorozměrná analýza podle typů jednotlivých systémů a psychrometrických úprav vzduchu. V rámci analýzy bude i sledování vlivu znečištění na hydrauliku systému. Metody řešení budou teoretické a experimentální, výsledkem budou jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 23.06.2015 do 31.07.2015)

 1. Analýza a vývoj konstrukcí z dílců z křížem vrstveného dřeva

  Konstrukce z velkoplošných dílců z křížem vrstveného dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb. Při jejich výrobě se uplatňují moderní dřevařské technologie, které optimalizují využití řeziva. Ke spojení jednotlivých komponentů se využívají lepidla šetrná k životnímu prostředí. Širší uplatnění těchto konstrukcí při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza vyztužených zděných a smíšených konstrukcí

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza chování zděných a smíšených vyztužených konstrukcí z hlediska konstrukčně statického, tepelně technického a požárního.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

  Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

  Školitel: Manychová Monika, doc. Ing., Ph.D.

 4. Dlouhodobý vliv dodatečného zateplení objektu na jeho stavebně technické vlastnosti.

  Cílem disertační práce je analyzovat dlouhodobé chování dodatečně zateplených konstrukcí objektu a vliv zateplení na životnost objektu. Součástí práce je i vytvoření návrhu závěrů pro stavební praxi, které budou vycházet z uvedené analýzy.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 5. Energie a systémy TZB v inteligentních regionech.

  Výzkum chování budov a energetických systémů v inteligentních regionech v návaznosti na budovy s aktivní energetickou bilancí, využívání energie z obnovitelných zdrojů a uplatnění BIM systému v řízení provozu. Návaznost na podaný projekt TAČR - Smart Regions.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 6. Hydraulika potrubní sítě ve vzduchotechnice a ventilátory

  Práce se zabývá metodikou návrhu tlakových ztrát vzduchovodů a to s ohledem na častěji zjištované nestability chování vzduchotechnických systémů. Jedná se zejména o v praxi často neřešitelný problém v rozdílu reálného dopravního tlaku mezi přívodním a odvodním vzduchovodem. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi. Jako teoretické metody bude použito matematického modelování tlakových ztrát potrubní sítě.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 7. Nový urbanismus

  Výzkum zaměřený na tradiční urbanistická schemata a jejich vztah k aktuálním potřebám společnosti 21. století, s cílem odborně popsat a zdůvodnit nástroje ke zvýšení kvality veřejného prostoru. Téma disertace se upřesní podle zaměření studenta (zahradní města, City Beautiful, plošná památková ochrana, Nový urbanismus, technologie a opatření pro udržitelné, komunitní a participativní plánování).

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 8. Optimalizace přípravy podkladu pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy

  Náplní práce je hledání optimálního způsobu úpravy podkladu pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Téma bude řešeno rovněž s ohledem na efektivní využití finančních nákladů a pracnost.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 9. Ornament v architektuře

  Práce se zabývá ornamentem v architektuře. Fenomén ornamentu bude diskutován z uměleckého, technologického, sociologického a psychologického stanoviska. Budou analyzovány inovativní možnosti designu a technického zpracování ornamentu v dnešní době, technologické postupy a náročnost při realizaci.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 10. Péče o architektonické dědictví

  Práce se zaměří na otázky péče o architektonické dědictví. Podle profilace studenta se výzkum upřesní tematicky (typologie architektonického dědictví, chráněné soubory, sociální a legislativní otázky, výtvarné přístupy, technologie) a metodicky (mikroanalýzy, srovnávací analýzy, historické analýzy).

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 11. Průmyslová architektura v díle vynikajících autorů - minulost a současnost

  Průmyslová architektura je často považována za méně důležitou než ostatní stavební druhy bez ohledu na to, že má zásadní zásluhu na zrodu moderního hnutí. O jejím významu svědčí její zastoupení v díle řady nejznámějších autorů v minulosti i současnosti.

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 12. Průmyslová architektura v postindustriální společnosti

  Hospodářství tradičních průmyslově rozvinutých zemí se mění. Výroby vzešlé z průmyslové revoluce se přesunují na Východ a jsou nahrazovány inteligentními technologiemi. Jaký mají tyto změny vliv na soudobou průmyslovou architekturu a urbanismus?

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 13. Rekonstrukce a sanace historických dřevěných konstrukcí a staveb

  Disertační práce bude zaměřena na průzkumy dřevěných prvků a konstrukcí, rozbory příčin poškození a z nich vyplývající způsoby sanace.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 14. Světlo v architektuře s využitím výpočetní techniky.

  Vliv světla na vnímání architektonického prostoru. Využití současných počítačových programů a technologií při vytváření návrhu světla v exteriéru a v interiéru.

  Školitel: Odvárka Antonín, doc. Ing. arch., Ph.D.

 15. Systémy TZB v historických budovách

  Systémy technických zařízení tvořící kvalitu vnitřního prostředí v historických budovách byly spojeny s optimálním návrhem stavby a využívaly přírodní zákonitosti. Téma zahrnuje rešerši systémů vytápění a větrání v historických budovách, analýzu, vytvoření modelu, simulaci chování, experimentální měření a stanovení doporučení a zásad pro renovace a památkovou obnovu.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 16. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 17. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti, s využitím metodologie historiografické, projekčních dovedností a technologického výzkumu. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 18. Vliv tapet a dřevěných obkladů na pohodu prostředí v interiéru.

  Používání tapet a dřevěných obkladů v interiérech je historickou i novodobou záležitostí. Z materiálového hlediska se používaly tapety kožené, plátěné, papírové i plastové, dřevěné obklady od táflování po umělohmotné desky. Jak jednotlivé druhy mohou ovlivnit pohodu prostředí ať už v kladném nebo záporném smyslu případně přispět i k tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště, by mělo být obsahem daného úkolu.

  Školitel: Vlček Milan, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394066ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394066ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394066ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8VolitelnýzkP - 394068ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8VolitelnýzkP - 394068ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8VolitelnýzkP - 394068ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8VolitelnýzkP - 394068ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8VolitelnýzkP - 394262ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394067ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394067ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8VolitelnýzkP - 394069ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8VolitelnýzkP - 394069ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394069ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8VolitelnýzkP - 394069ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394069ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4066 DA58, DA61, DA62
4067 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4068 DJ61, DT61, DW61, DH81
4069 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4262 DB61