Detail předmětu

Analýza silničních nehod II

ÚSI-1EDASAk. rok: 2010/2011

Předmět je zaměřen na konkrétní aplikace znalostí, získaných v předmětu Analýza silničních nehod I.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen samostatně provést komplexní analýzu nehodového děje a stanovit technickou příčinu nehody.

Prerekvizity

Podmínkou studia předmětu je znalost základů, získaných absolvováním předmětu Analýza silničních nehod I

Literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno 1997 ISBN 80-7204-057-X
BRADÁČ, A. a kol.: Znalecký standard č. III, IV. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně,1991

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy mechaniky při analýze nehod (pohybové zákony, zákony zachování, síly působící na vozidlo, jízdní odpory vozidla, adhezní elipsa, brzdění v přímé jízdě a v oblouku, na rovině a ve svahu, na vertikálním oblouku, kombinace předešlých možností, mezní rychlost v oblouku, zásady výpočtu pohybu vozidla během nehodového děje, matematický model).
2. Znalecký experiment resp. vyšetřovací pokus pro zajištění podkladů k analýze dopravní nehody (zjišťování dohlednosti v oblouku, přes vrchol stoupání, přes stojící resp. pohyblivou překážku, za snížené viditelnosti, zjišťování brzdných schopností vozidla, zjišťování dostředivého zrychlení, zjišťování trajektorie pohybu, zjišťování rychlosti pohybu chodců).
3. Výpočty ve znaleckém posudku, vyhodnocování výsledků měření, přenášení chyb (rozmezí) vstupních hodnot ve výpočtech; metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
4. Rekonstrukce polohy bodů na snímku (příčná poloha bodů na vozovce, grafické určení polohy bodů na přímce, perspektivní kolineace, projektivní sítě); teorie chyb jednosnímkové fotogrammetrie (základní pojmy, prameny chyb, vliv nerovinnosti půdorysny na přesnost určení polohy bodu v příčném a podélném směru); překreslení snímku, program PCRect, jeho vlastnosti a možné zdroje chyb; stereofotogrammetrie, měřický čtverec, vertikální snímání. Filmová dokumentace a videozáznam, jejich vlastnosti a vyhodnocení.
5. Dílčí postupy a metody analýzy (příčné přemisťování vozidla - případy, odvození a aplikace vztahů pro výpočet, dosazované hodnoty, využití analýzy příčného přemístění, bezpečná podélná vzdálenost mezi vozidly - odvození a aplikace vztahů pro výpočet, dosazované hodnoty, využití při analýze předjíždění, početní a grafická analýza předjíždění - předpisy, předjíždění konstantní rychlostí, se zrychlením, s omezením rychlosti).
6. Zjišťování nárazové resp. ekvivalentní bariérové rychlosti pomocí korelačního diagramu, energetických rastrů, z poškození okolí vozidla, z rozsahu a způsobu zranění osádky.
7. Zjišťování nárazové resp. ekvivalentní bariérové rychlosti z pohybu předmětů po střetu (vodorovný a šikmý vrh, popis jednotlivých fází pohybu, odvození vztahů, dosazované hodnoty, rozptyl střepin), poškození vozidla při střetu s chodcem.
8. Analýza střetu vozidel (obecné zásady analýzy, přípravné práce pro analýzu, dosazované hodnoty a jejich zjišťování, korespondence poškození, EES, EBS a způsoby jejího zjištění, pohyb předmětů po střetu.
9. Grafická analýza střetu (DRHI, MDRHI, kontrola točivostí, metoda rhomboidního řezu, metoda energetického prstence).
10. Početní analýza střetu (veličiny, souřadnice, výpočet excentrického střetu v rovině, výpočet v rozmezí hodnot, výpočetní resp. simulační programy a jejich ovládání), analýza pohybu po rázu.
11. Analýza typických nehod (nehody s chodci za normální a snížené viditelnosti, při různých směrech chůze, střety vozidel, nehody jízdních souprav, vč. analýzy možností vjetí protijedoucího vozidla mezi tažné vozidlo a přívěs resp. mezi nápravy, názvosloví a analýza nehod jízdních kol a motocyklů, vyjetí vozidla v oblouku, aquaplaning, analýza polohy osádky ve vozidle, přednost v jízdě, snížená schopnost k jízdě, nehody při světelné signalizaci, technická závada jako příčina nebo důsledek nehody (po jednotlivých skupinách vozidla).
12. Výpočetní programy pro analýzu silničních nehod.
13. Znalecký posudek k příčinám a průběhu silniční nehody.

Cíl

Cílem je získání zkušeností s aplikací fyzikálních zákonů na konkrétní řešené dílčí úlohy a poté jejich využití při komplexní analýze.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Semela M., Analýza silničních nehod I, VUT v Brně 2012, ISBN: 978-80-214-5037-0 (cs) - druhé, aktualizované vydání