Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2

FEKT-BKC-AN4Ak. rok: 2022/2023

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou, obchodní i technickou angličtinu.. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi budou schopni:

- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace
- schopnost aktivně se zapojit do anglického prostředí ve firmě

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni alespoň A2 SERR a to ve všech dovednostech. Bližší specifikace viz Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky SERR a povinný vstupní test (předmět AN0)

Literatura

K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP
Elektronické texty k předmětu.
Cotton, Falvey. Kent - Market Leader Intermediate 3rd Edition (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domací přípravy.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reproduk

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý, Telefoncká konverzace
3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení, Socializace
4. Podmínkové věty – nultý, první a druhý kondicionál, Struktura prezentace
5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu, Prezentační dovednosti
6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím., Vyjednávání
7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
8. Vztažné věty, Aktivní účast na poradě
9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have, Řízení porady
11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
12. Technický text, opakování
13. Semestrální test

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Předmět není rozvrhován, výuka probíhá formou samostudia, zakončen je zkouškou.

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program BKC-SEE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program BKC-TLI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning