Detail předmětu

Počítačové metody zpracování obrazů

FSI-9MZOAk. rok: 2020/2021

Předmět má seznámit doktorandy se základy fotografie a numerickými metodami analýzy obrazů na počítači. Úvodní část se zabývá principy klasické a digitální fotografie a numerickou reprezentací obrazů. Na ni navazují části zabývající se rekonstrukcí obrazu, filtrací v prostorové a frekvenční oblasti, analýzou a filtrací šumu, metodami zvýraznění obrazu. Další část se zabývá segmentací obrazu na objekty, analýzou a rozpoznáváním objektů. Závěrečná část se zabývá analýzou barevných a multispektrálních obrazů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti klasické i digitální fotografie a matematických metod analýzy obrazů včetně schopnosti práce se současnými obrazovými analyzátory.

Prerekvizity

Analýza v reálném a komplexním oboru, funkcionální analýza, základy programování

Doporučená nebo povinná literatura

Klíma, M.; Bernas, M.; Hozman J.; Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. ČVUT Praha
Pratt, W. K.: Digital Image Processing. Wiley, New York
Druckmüller, M.; Heriban, P._: Digital Image Processing System 5.0. SOFO Brno
Starck, J.L. ; Murtagh, F.; Bijaoui, A.: Image Processing and Data Analysis. Cambridge Univesity Press

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je seznámit doktorandy s matematickými metodami zpracování obrazů pro
vědecké a technické účely pomocí počítače.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka může být kompenzována konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený
  • Program D-IME-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní principy klasické a digitální fotografie
2. Numerická reprezentace obrazu, grafické formáty, komprese
obrazových dat
3. Rekonstrukce obrazu, statistické charakteristiky obrazu
4. Bodové transformace obrazu
5. Konvoluce, filtrace obrazu v prostorové
6. Fourierova transformace a filtrace ve frekvenční oblasti
7. Filtry typu dolní a horní propust, nelineární filtry
8. Adaptivní filtry
9. Aditivní šum - analýza a filtrace
10. Impulzní šum - analýza a filtrace
11. Segmentace obrazu
12. Analýza objektů
13. Rozpoznávání a klasifikace objektů

eLearning