Detail předmětu

Základy programování

FSI-SZPAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty se základy algoritmizace a programování. Probíranými tématy jsou algoritmy, jednoduché a strukturované datové typy, příkazy a blokové řídicí struktury, statické a dynamické proměnné, vstupy a výstupy, práce se soubory.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí základům programování a algoritmizace. Zvládnou formulovat jednoduchý algoritmus a realizovat ho. Získané znalosti dále umožní studentům se lépe orientovat v oblasti objektově orientovaného programování.

Prerekvizity

Základní dovednosti práce s Windows PC.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Kadlec: Učíme se programovat v DELPHI a v jazyce OBJECT PASCAL, Computer Press, Praha, 2001.
P. Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex, Praha, 2000.
T. Hála: Pascal (učebnice pro střední školy), Computer Press, 2002.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, kde je proveden výklad základních principů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Základem klasifikace je bodové hodnocení semestrálního projektu a písemného testu. CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ: 100--90: A (výborně); 89--80: B (velmi dobře); 79--70: C (dobře); 69--60: D (uspokojivě); 59--50: E (dostatečně); 49--0: F (nevyhovující).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty algoritmizovat praktické problémy a získané algoritmy realizovat. Výuka je vedena tak, aby se studenti naučili samostatně pracovat ve vývojovém prostředí, sami dokázali své znalosti podle potřeby prohlubovat, a aby dokázali prezentovat dosažené výsledky samostatné práce na zadaných projektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Algoritmus a program, vyjádření algoritmu
2. Blokové řídicí struktury
3. Jednoduché a strukturované datové typy
4. Cykly a strukturované skoky, invariant cyklu
5. Procedury a funkce
6. Parametry, lokální a globální proměnné
7. Volání funkce, rekurze
8. Statické a dynamické proměnné
9. Vstupy a výstupy, soubory, operace se soubory
10. Výjimky a chráněné bloky
11. Koncept řízení událostmi
12. Koncept objektově orientovaného programování, typy vs. třídy
13. Systematika návrhu shora dolů, závěrečné poznámky a shrnutí

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení rozvíjejí témata probíraná na přednáškách. Důraz je kladen na schopnost samostatné práce, tj. na vytvoření jednoduchého algoritmu a jeho odladění. V každém cvičení je vytvářen alespoň jeden nový program. Získané znalosti studenti doloží vypracováním semestrálního projektu, jehož výsledky budou v závěru semestru prezentovat.

eLearning