Detail předmětu

Metodika expertní a znalecké činnosti

ÚSI-ESMEZAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na problematiku obecných zásad výkonu znalecké a odhadcovské činnosti a systémového přístupu k řešení znaleckých a expertních problémů.

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti obecných přístupů k řešení expertních problémů, o organizaci, řízení a kontrole znalecké činnosti v ČR a o postupech znalce při podávání znaleckých posudků s důrazem na řízení před orgány veřejné moci.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Literatura

KLEDUS, R., M. FRYŠTÁK a P. MAXERA. Obecná metodika soudního inženýrství. VUT v Brně, 3. vyd. Brno 2022. (v recenzním řízení)
JANÍČEK, P. Systémová metodologie – brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 2014. ISBN 978-80-7204-887-8 (CS)
BRADÁČ, A., A. VÉMOLA a A. BRADÁČ. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021. Vydání druhé, aktualizované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2021. ISBN 978-80-7623-061-3.
HOUCK, M. M. Forensic engineering. London: Elsevier/Academic Press, [2017]. Advanced forensic science series. ISBN 978-0-12-802718-9. (EN)
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí. 1. a 2. díl. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. ISBN 978-80-7204-554-9
JANÍČEK, P., MAREK, J. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4127-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je 80% správnost testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postavení soudního znalectví a soudního inženýrství mezi jinými disciplínami, zvláštní kvalifikace znalce. Soudní znalectví - struktura, historický vývoj, právní úprava. Organizace a řízení znalecké činnosti: jmenování znalců; odvolávání znalců; evidence znalců, řízení a kontrola znalecké činnosti.
2. Znalec: zapsaní znalci, znalecké ústavy, znalci ad hoc. Přibírání znalce k podání posudku (v řízení před OVM, mimo řízení. Znalecký posudek (formální a obsahové náležitosti písemného ZP, ZP ústní, ZP ústavu).
3. Znalecká činnost – požadavky dle právních předpisů (povinnost podat ZP, přibrání konzultanta, používání přístrojů a zařízení organizace, mlčenlivost znalce, znalecká činnost ústavů, činnost znalců nezapsaných do seznamu).
4. Znalecká činnost – praktický výkon (znalecká činnost jako informační proces, systémový přístup k řešení znaleckých problémů (prvotní znalecké úkony, přehled spisu, úplnost podkladů, technická přijatelnost podkladů, příprava nálezu ZP, předběžný ZP, zpracování posudku, formulace odpovědí).
5. Podíl znalce na zajištění důkazu – základní pojmy, obvyklé důkazní prostředky, zvláštní způsoby dokazování v TŘ, obecné zásady zajištění důkazů.
6. Ohledání v TŘ, vyšetřovací a znalecký experiment (příprava, provedení), ohledání v ostatních druzích řízení, měření, fotografie, fotogrammetrie, filmový záznam, odběr vzorků, protokol.
7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, odkazy na předpisy ve ZP.
8. Znalecký posudek v OSŘ, v TŘ, revizní ZP, vady ZP, odpovědnost znalce za podaný znalecký posudek (odpovědnost trestní, za škodu, správní delikty, sankce).
9. Nadoborové přístupy k řešení problémů: systémová metodologie - teorie systémů, pojmy systém a soustava, systémový přístup, systémové myšlení.
10. Systém podstatných veličin (SPV) na objektu, základní pojmy v teorii systémů, systémové pojetí problémových situací a problémů.
11. Systémový postup při řešení problémů - problémy poznávací; systémové pojetí systémových metod.
12. Teorie modelování vymezení modelování, struktura modelování, výpočtové modelování (klasické, simulační), systémové pojetí experimentu - základní pojmy, systémový přístup k experimentu - etapy technického experimentu, počítačová podpora experimentu, technická diagnostika.
13. Úvod do speciálních metod Soudního inženýrství (analýza korespondence poškození, metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, řešení oceňovacích problémů.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání základních obecných znalostí nutných pro studium dalších odborně zaměřených předmětů expertního inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Kledus, R., Obecnámetodika soudního inženýrství, VUT v Brně 2014, ISBN: 978-80-214-5041-7 (cs) - druhé, aktualizované vydání

eLearning