Detail předmětu

Účetní a daňové praktikum

FP-UudpPAk. rok: 2022/2023

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenější náhled na vybrané hospodářské operace a poukázat na vazby občanského a korporátního práva, financí, účetnictví a daní. Studenti zároveň získají určitý metodický návod, jak postupovat při ekonomickém hodnocení a řešení komplikovanějších hospodářských operací.

1. Úvod do problematiky (metodika řešení nestandardních hospodářských operací - sepětí korporátního práva, financí, účetnictví a daní; práce s vybranými právními informačními systémy – ukázka; práce s judikaturou; využívání závěrů uvedených v zápisech z jednání Koordinačního výboru; Interpretace Národní účetní rady). (Dotace 2 – 2)

2. Transakce s cennými papíry (dělení cenných papírů v účetnictví; oceňování cenných papírů; daně při transakcích s cennými papíry). (Dotace 2 – 2)

3. Operace ve vlastním kapitálu (jiný výsledek hospodaření minulých let; opravy významných chyb nákladů a výnosů minulých účetních období; rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře včetně podmínek pro jejich výplatu; zálohy na podíly na zisku). (Dotace 2 – 2)

4. Zápůjčka (vymezení; odlišnosti oproti jiných institutům; využití v rámci financování (výhody a nevýhody); zápůjčka a její daňové dopady v případě kapitálově spojených osob (včetně testu nízké tržní kapitalizace)). (Dotace 2 – 2)

5. Transakce s obchodním podílem (možné transakce s obchodním podílem; účtování a zdaňování vybraných transakcí s obchodním podílem). (Dotace 2 – 2)

Přednášky a cvičení probíhají v první polovině semestru. V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s teoretickými východisky a metodickým aparátem. V rámci cvičení se věnují řešení případových studií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou umět na základě předložených konkrétních dokladů a údajů zpracovat pro danou společnost účetnictví včetně závěrkových operací a účetních výkazů. Z takto získaných údajů zvládnou sestavení daňových přiznání pro zadanou společnost z nejdůležitějších přímých a nepřímých daní.

Prerekvizity

Znalost vedení účetnictví, znalost účetních výkazů, způsob sestavení daňových přiznání k jednotlivým daním.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována dodržením harmonogramů prací.
2. Průběžné odevzdávání materiálů dle stanoveného harmonogramu.
3. Včasné odevzdání účetních výkazů.
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace..
4. Abosolvování písemného testu zaměřeného na správu daní.
Forma klasifikovaného zápočtu písemná – zpracování daňových přiznán - minimálně 20 bodů ze 40 možných, účetních výkazů- minimálně 20 bodů ze 40 možných a písemný test ze správy daní - minimálně 10 bodů ze 20 možných

Osnovy výuky

V rámci přednášek předmětu jsou studenti seznámeni s hmotněprávní úpravou dalších přímých daní (daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí) a základy úpravy procesněprávní (tj. s daňovým řádem). Záměrem přednášek je seznámit studenty se základními kontrukčními prvky uvedených daní a vybranými instituty procesní úpravy.

Předmět Účetní a daňové praktikum navazuje na předměty Účetnictví, Finanční účetnictví a Účetnictví na PC. Poté co studenti byly seznámeni s účtováním pomocí softwaru, nyní dostávají komplexní zadání společnosti a mají prakticky zpracovat účetnictví konkrétní společnosti včetně účetních výkazů. Z takto získaných údajů následně sestavit daňová přiznání pro daně přímé i nepřímé.

1. Určení metodologického postupu pro celkové zpracování u zadané společnosti z hlediska účetního i daňového
2. Daň silniční - určení předmětu daně, stanovení poplatníka, zjištění základu daně a sazby dle jednotlivých typů vozidel; vyplnění a odevzdání daňového přiznání, placení daně a záloh
3. Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků
4. Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb
5. Daň z nabytí nemovitých věcí
6. Teorie daňového procesního práva, základní pojmy daňového řádu, základní zásady správy daní; subjetky správy daní, zastupování, lhůty
7. Správa daní, řízení a daňové řízení, průběh řízení, podání, postupy při správě daní, daňová kontrola, dokazování, pomůcky
8. Rozhodnutí, doručování
9. Vyměřovací a doměřovací řízení, lhůta pro stanovení daně, placení daní, posečkání, přeplatek, nedoplatek, lhůta pro stanovení daně
10. Opravné a dozorčí prostředky, soudní ochrana, následky porušení povinností při správě daní

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické zvládnutí probraného učiva, t.j. posluchači po jeho absolvování musí umět u jednotlivých typů obchodních společností stanovit vlastní daňovou povinnost pro jednotlivé druhy daní na zcela konkrétním zadaném příkladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní termín pro zpracování úkolů.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (základní literatura.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1992 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Hrstková-Dubšeková. Meritum Daňový řád 2017-2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 224 s. ISBN 978-80-7552-716-5

Doporučená literatura

LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3.
KOBÍK, Jaroslav. Daňový proces: judikatura k problémovým situacím. Olomouc: ANAG, 2016. Daně. ISBN 978-80-7554-029-4.
BÁRTA, Milan. Aplikační problémy daňového řádu. Ostrava: Key Publishing, 2016. ISBN 978-80-7418-260-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor