Detail předmětu

Strategické řízení výroby

FP-SsrvPAk. rok: 2022/2023

Pochopit nové impulsy informačních a komunikačních technologii, které se projeví v zásadních inovacích v oblasti produktů (Internet věcí - IoT), informatiky, procesního řízení, ochrany životního prostředí a tím i ekonomiky inteligentního podniku a výroby produktů. Projekt strategického managementu výroby ve vazbě na strategii podnikatelského subjektu při realizaci požadavků trhu a zákazníků s ohledem na životní cyklus produktu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti mají studenty naučit myslet, projektovat a realizovat výzvy budoucího časového období v rámci nového ekonomického prostředí, kde podnikání je chápáno jako soubor činností s posláním realizovat úspěšně strategické cíle v následujících oblastech: ekonomické, společenské a environmentální tvz. Tripple Bottom Line (TBL) anebo 3P (profit, people, planet - Elkington, 2004). Zaměření na směry k navýšování přidané hodnoty pro zákazníka, které je vázáno na poskytované služby podnikem, jež se musí stát součástí činností inženýringu, tedy přípravy výroby.

Prerekvizity

Znalostia i dovednosti z předmětů:
Strategický management,
Informační podpora procesů,
Strategický marketing a rozvoj podnikání,
Systémy kvality v podniku,
Projektový a procesní management

Literatura

JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1.
BAINES, Tim a Howard LIGHTFOOT. Made to serve: how manufacturers can compete through servitization and product-service systems. Chichester: Wiley, 2013, xvi, 254 s.: il., grafy, tab. ISBN 978-1-118-58531
KERBER, Bill. Lean supply chain management essentials: a framework for materials managers. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 9781439840825.
RASTOGI, M. K. Production and operation management. Bangalore: University science press, 2010, v, 168 s.: grafy, tab. ISBN 978-93-80386-81-2.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xiv, 206 s. : il., grafy, tab. ISBN 80-7179-453-8.
STARK, John., 2015, Product lifecycle management. Volume 1, 21st century paradigm for product realisation. Cham: Springer International Publishing xv, 356 :p. ). ISBN 978-3-319-17439-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška bude probíhat formou aktivní spolupráce se studenty v rámci otevřeného přístupu k přednášené látce s využitím didaktické techniky i odborníků z praxe..
Laboratorní cvičení bude probíhat formou případové studie v pracovních týmech při možnosti ověření v průmyslových podmínkách. na exkurzi v průmyslové praxi..

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni za zpracování semestrální práce a za ústní zkoušku. Pro udělení zápočtu je povinná účast na seminářích a odevzdání zadané týmové semestrální práce. Absence na povinných seminářích může být nahrazena individuálními konzultacemi s vyučující. Hodnocení semestrální práce je součástí hodnocení celého předmětu a má v celkovém hodnocení předmětu 50% váhu. Ústní část bude realizována formou diskuze, kde pro úspěšné absolvování je nutné získat minimálně 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Projekt strategického managementu výroby ve vazbě na strategii podnikatelského subjektu při realizaci požadavků trhu a zákazníků s ohledem na životní cyklus produktu. .
Premise tvorby strategie. Koncepty strategie výroby se zaměřením na výrobní portfolio
Typy strategie výrobního a výrobkového systému a návrh implementace do podmínek výrobního procesu
Komponenty výrobní strategie z pohledu vývoje pokročilé výrobní technologie průmyslu
Výrobek včetně výrobkového controllingu s vazbami na PLM
Výrobní proces s využitím komplexní standardizace, automatizace, robotizace a aditivní technologie. Dislokace výroby, uspořádání podmínek výrobního procesu
Pracovníci jako tvůrci hodnotového řetězce pro postavení podniku v externí i interní digitalizaci.
Rozvrh výroby pro integraci všech etap řízení portfolia ve fázi nových nebo inovovaných výrobků a rozvrhování při přidělování omezených zdrojů k dalšímu typu výrobkové řady. Jakost ve výrobku v rámci hodnoty pro zákazníka ve fázi užití výrobku zabezpečované službami
Zabezpečení provozuschopnosti výrobního systému z pohledu obnovy i údržby – investiční a provozní hodnocení
Zabezpečení zdrojů pro výrobní proces formou spolupráce mezi tvůrčí činností, nákupem, výrobou, logistikou, prodejem i službami. Vazby výrobní strategie na operativní řízení výroby včetně porovnání na roční kumulativní plány výroby s využitím ERP +PLM +MES systémů.

Cíl

Cílem je řízení výrobních procesů, zaměřené na nástroje dlouhodobého myšlení managementu podniků k rozvoji podnikání, ve prospěch dalšího článku řetězce, ale i podniku samotného. Celková koncepce podnikání by měla vyjít z paradigma výroby a tvorby hodnotového řetězce mezi vývojem – nákupem – výrobou – logistikou – prodejem – marketingem a zákazníkem v požadovanou hodnotu. K realizaci vysloveného záměru je nutno přistupovat z pohledu, že podnik nevytváří jen věcné výstupy podnikání, ale i utváří pracovníky pro průběžné zlepšování k rozvoji podnikání. Výrobní proces je nutno chápat jako ekonomickou funkci, která nabývá hodnoty na segmentech trhů a na trzích. Je realizován transformaci vstupů na výstupy a nutně musí vytvářen přidanou hodnotu pro zákazníka, aby bylo odstraněno inovační ekonomické riziko. Navyšování přidané hodnoty pro zákazníka je také vázáno na poskytované služby podnikem, které se musí stát součástí činností inženýringu, tedy přípravy výroby. Služby jsou dnes nezbytnou součástí přístupu „time to market“, vedoucí ke konkurenceschopnosti podniku a udržení si svého postavení z hlediska spokojenosti zákazníků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné kromě přednášek odborníků z praxe.

Práce týmu na semestrální práci je kontrolována na povinných seminářích a je součástí hodnocení semestrální práce. Absence na povinných seminářích může být nahrazena individuálními konzultacemi s vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning