Detail předmětu

Podpora prodeje a reklama

FP-KpprPAk. rok: 2022/2023

V rámci předmětu si studenti osvojí základní pojmy z oblasti marketingové komunikace. Ty pak dále budou prohlubovat v oblasti reklamy a podpory prodeje. Budou zde mít možnost pochopit jak reklama a podpora prodeje fungují a jak se dají prakticky vhodně využít.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu by měli být schopni rozlišovat marketingově komunikační nástroje, správně využít reklamy a podpory prodeje.

Prerekvizity

Předpokladem pro správné pochopení výuky je předchozí absolvování předmětu Marketing (a s tím spojené potřebné znalosti).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, přednášek odborníků z praxe a za pomoci praktických ukázek. Cvičení jsou zaměřena na práci v týmech při zpracování různých úkolů vycházejících právě probírané problematiky a směřující ke kompletaci týmového projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní práci na zadaných úkolech a kontrolované účasti studentů na vybraných přednáškách. Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zápočtu a písemné zkoušky. Pro získání zápočtu je podmínkou zpracování týmového semestrálního projektu.
Požadavky na ukončení předmětu.
Zápočet (50 bodů):
- plnění a konzultace dílčích úkolů na cvičení 5bodů
- Semestrální týmový projekt 30bodů
- Prezentace týmových projektů 10bodů + 5bodů
Zkouška (písemná) (100bodů)
Výsledné hodnocení předmětu je (suma bodů ze cvičení a počet bodů z písemné zkoušky)/1,5

Pro individuální plány
Návrhový list projektu a semestrální individuální projekt (téma si domluvit s cvičícím) 50bodů
Písemný test 100bodů
Výslední hodnocení (suma bodů za projekt a písemný test)/1,5

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky marketingové komunikace.
2. Regulace reklamy, legislativa, kodex reklamy.
3. Psychologické aspekty v marketingové komunikaci.
4. Reklamní plán a strategie.
5. Kreativita v reklamě.
6. Média v marketingové komunikaci - plánování a volba médií.
7. Média v marketingové komunikaci - délka kampaně, různá média.
8. Efektivita a účinnost reklamního působení.
9. Podpora prodeje – úvod do problematiky, úloha podpory prodeje v rámci marketingové komunikace.
10. Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele.
11. Podpora distribuce.
12. Podpora prodeje podle cílových skupin.
13. Shrnutí.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingové komunikace a naučit je vnímat rozdíly mezi jednotlivými marketingově komunikačními nástroji. Hlavním cílem pak je, aby absolventi byli po absolvování předmětu schopni správně vnímat jednotlivé marketingově komunikační nástroje, nastavit i hodnotit reklamu či podporu prodeje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce bude průběžně kontrolována. Přítomost členů jednotlivých týmů se vyžaduje zejména v rámci konzultčních cvičení. V případě neomluvené neůčasti se poměrnou částí sníží bodové hodnocení za jednotlivou konzultaci.

Základní literatura

KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8.
SVĚTLÍK, J. O podstatě reklamy. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012. 312 s. ISBN 978-80-89447-85-5.
VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. 4. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky marketingové komunikace.
2. Regulace reklamy, legislativa, kodex reklamy.
3. Psychologické aspekty v marketingové komunikaci.
4. Reklamní plán a strategie.
5. Kreativita v reklamě.
6. Média v marketingové komunikaci - plánování a volba médií.
7. Média v marketingové komunikaci - délka kampaně, různá média.
8. Efektivita a účinnost reklamního působení.
9. Podpora prodeje – úvod do problematiky, úloha podpory prodeje v rámci marketingové komunikace.
10. Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele.
11. Podpora distribuce.
12. Podpora prodeje podle cílových skupin.
13. Shrnutí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning