Detail předmětu

Podniková ekonomika

FP-EPOAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na základní kategorie ekonomiky podniku jako jsou podstata, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby, cash flow, likvidita, zadluženost, pracovní kapitál. Součástí předmětu je operativní výkonnost podniku (ROE,ROA,ROCE), základy finanční a investiční činnosti, ekonomické rozhodování - kalkulace, manažerské pojetí nákladů, rozpočty, vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady a nástroji ekonomického řízení (finanční účetnictví, rozbory, interní audit. Předmět seznamuje i se základnímu podnikovými činnostmi jako je výroba, nákup, personalistika, obchod, reklama. Po absolvování budou studenti schopni posoudit a prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku. Předmět poskytuje ucelený pohled na ekonomiku podniku a vytváří základ pro výuku v navazujícíh odborných předmětech ve vyšších ročnících studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti
s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností studenti by měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samotné podnikatelské činnosti.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti ekonomiky podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti ekonomiky podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST 20 bodů
TEST 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti ekonomiky podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (7. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Základní kategorie ekonomiky podniku. Okolí podniku. Třídění podniků.
2. Majetek podniku. Likvidita. Pracovní a čistý kapitál.
3. Kapitál podniku. Překapitalizování a podkapitalizování. Průměrné náklady na kapitál.
4. Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby.
Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost, pojetí
nákladů a výnosů, zjišťování výsledku hospodaření.
5. Operativní výkonnost podniku. Standardní metody analýzy výkonnosti.
6. Řízení hodnoty podniku. Ekonomická přidaná hodnota. Strategické
hodnocení výkonnosti.
7. Ekonomické rozhodování. Řízení nákladů. Kalkulace.
8. Manažerské pojetí nákladů. Vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Rozpočty.
9. Základy financování podniku.Zdroje vnějšího a vnitřního financování. Řízení oběžného majetku. Řízení Cash Flow.
10. Investiční řízení podniku.Časová hodnota peněz. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
11. Kontrolní nástroje ekonomického řízení.Finanční účetnictví. Rozbory.Interní audit.
12. Základní podnikové činnosti. Personalistika. Výroba. Nákup.
13. Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů.

Základní literatura

KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)
SYNEK, Miloslav a KISLINGEROVÁ, Eva, a kol. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd.,Praha : C.H. Beck, 2015, 526 s.  ISBN 978-80-7400-274-8. (CS)
SCHOLLEOVÁ, Hana. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií. Praha: C.H. Beck, 2015. 159 s. ISBN 978-80-7400-275-5. (CS)
KOCMANOVÁ, Alena a kol. Měření podnikové výkonnosti. Brno: Littera, 2013. 249 s. ISBN 978-80-85763-77-5. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning