Detail předmětu

Návrh elektronických přístrojů

FEKT-MPC-NENAk. rok: 2022/2023

Součástková základna pro elektronické přístroje včetně řídicích mikroprocesorů nebo mikrokontrolérů. Metodika návrhu elektronických zařízení a měřicích systémů, počítačové metody návrhu a využitelnost pro počítačovou simulaci, základní moduly elektronického přístroje a jejich návrh, návrh programového vybavení. Problémy parazitních vazeb a přenosů signálů, elektromagnetická interference a odolnost, parazitní vlastnosti plošných spojů. Interní a externí komunikační sběrnice, bezdrátové komunikační sítě. Možnosti návrhu plošných spojů. Zhotovení technické dokumentace včetně konstrukčních FMEA. Design for X, rozvíjení požadavků na kvalitu, spolehlivost jako výslednice bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Metody plánování kvality.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
• definovat a vysvětlit hlavní etapy návrhu elektronického zařízení,
• chápat potřeby návrhu s ohledem na vyrobitelnost, montáž, testovatelnost,
• popsat požadavky na vývoj z hlediska produktové platformy, architektury a modularity,
• identifikovat hlavní parametry součástek z katalogového listu,
• specifikovat parametry jakosti a určit tolerance s ohledem na technologičnost,
• využít metody a nástroje plánování kvality,
• definovat požadavky na spolehlivost a aplikovat konstrukční FMEA analýzy,
• vytvořit obvodové zapojení jednoduchého zařízení sestaveného z mikrokontroléru a připojeného snímače neelektrické veličiny,
• vytvořit programového vybavení pro mikrokontrolér.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmětu, by měl být schopen:
• Analyzovat elektronické obvody s pasivními součástkami, tranzistory a operačními zesilovači,
• vytvářet programové vybavení v programovacím jazyce C. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura

Vrba, R.: Navrhování přístrojů s integrovanými obvody. Cvičení. ES VUT, 1990.
Fowler, K.R. What Every Engineer Should Know About Developing Real-Time Embedded Products, CRC Press, 2008 (EN)
Dobkin, B. Analog Circuit Design: A Tutorial Guide to Applications and Solutions 1st Edition, Newnes, 1 edition (September 13, 2011), ISBN-10: 0123851858 (EN)
Zajišťování kvality v oblasti procesů: všeobecně, analýzy rizik, metody, modely postupů : DFSS (Design for Six Sigma). Praha: [Česká společnost pro jakost], 2013. Management kvality v automobilovém průmyslu. ISBN 978-80-270-0300-6 (CS)
PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001. Praxe manažera. ISBN 80-7226-543-1. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:12c64310-33d5-11e2-adb0-005056827e52 (CS)
ČSN EN 16602-30-02 (310510) A Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015. (CS)
GENG, Hwaiyu. Manufacturing engineering handbook. Second edition. New York: McGraw-Hill Education, [2016]. ISBN 978-0-07-183977-8. (EN)
Winfield Hill Paul Horowitz: The Art of Electronics - third Edition, 978-0521809269 (CS)
Winfield Hill Paul Horowitz: The Art of Electronics: The x Chapters, 978-1108499941 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Návrh elektronických zařízení, Design for X
3. Produktová platforma, architektura a modularita
4. Statistické vyhodnocování kvality
5. Specifikace parametrů jakosti, tolerance
6. Metody a nástroje plánování kvality
7. Spolehlivost a FMEA analýzy
8. Komunikační sběrnice
9. Součástky v elektrotechnice
10. Bezdrátové komunikační sítě a průmyslové sběrnice

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhem analogových a digitálních převodníků A/D a D/A, obvodů pro elektronické přístroje, použití mikrokontrolérů a komunikačních sběrnic.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program MPC-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

15 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor