Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

FAST-BH009Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je vypracování projektové dokumentace zadaného objektu. Při aplikaci dílčích znalostí o stavebních konstrukcích se student naučí jak se vypracuje kompletní dokumentace stavby. Součástí zadání bude zpracování koordinační situace, vytyčovacího schema a pohledů zadané stavby.
Námětem je rodinný dům, volně stojící v intravilánu obce, o 2 nazemních podlažích a s částečným podsklepením pro technické zázemí (vytápění, sklepní boxy, garáž...). Zastřešení krovem s využitím podkroví. Stavební pozemek ve svahu pro uplatnění částečného podsklepení. Vrstevnicový plán s vyznačním stávajících objektů a inženýrských sítí pro napojení stavby.
Přílohy: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat jednoduché objekty po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.
Přílohy seřazené ve složce: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100

Prerekvizity

Student musí absolvovat předměty Pozemní stavitelství 1,2,3 and 4 a Nauka o budovách. Potřebné jsou znalosti z předmětů: Statika, Prvky betonových konstrukcí, Prvky kovových konstrukcí, Stavební mechanika, Stavební fyzka, Stavební materiály, Geodézie.

Učební cíle

Student má v rámci tohoto předmětu aplikovat znalosti z předmětu BH02 Nauka o pozemních stavbách, z předmětů BH52, BH03, BH05, t.j. Pozemní stavitelství I, II a III. Má prokázat schopnost navrhnout projekt jednoduché budovy a správně jej vyřešit po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4. Návrh dispozice 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace dle zvoleného stavebního systému 5.-7. Zpracování půdorysů v M 1:100 8.-9. Zpracování řezů v M 1:100 10. Výkres zastřešení v M 1:100 11. Zpracování pohledů v M 1:100 12. Technická zpráva ke stavební části návrhu stavby 13. Situace v M 1:200