Detail předmětu

Rekonstrukce, poruchy a posilování staveb

FA-RPS-KEAk. rok: 2021/2022

Předmět seznamuje studenty s problematikou rekonstrukcí, poruch a sanací stávajících stavebních konstrukcí. Ukazuje typické problémy různých druhů konstrukcí (betonové, ocelové, dřevěné, cihelné, apod.), se kterými se při projektování konstrukčních zásahů stavebník potýká a uvádí způsoby jejich optimálního řešení. Výuka je dělena na část teoretickou a na praktické zpracování vybrané stavby nebo relevantního stavebního postupu v rámci semestrální práce. Nedílnou součástí výuky jsou i exkurze.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí základní metodiku, jak přistupovat ke stavbám které vyžadují nějaký stavebně konstrukční zásah
– Student bude umět rozlišit vlivy působící na stavby a diagnostikovat typické poruchy staveb (vše specificky pro daný materiál a konstrukci)
– Student si osvojí postup, který se používá při průzkumech staveb a sám si tento postup v rámci seminární práce vyzkouší
– Student se naučí hlavní zásady při odstraňování poruch staveb
– Student porozumí specifikám zesilování různých druhů stavebních konstrukcí
– Student bude umět formulovat výhody a nevýhody jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí z pohledu jejich dlouhodobé trvanlivosti a možnosti změn a oprav

Doporučená nebo povinná literatura

SALVADORI, Mario. Why buildings stand up: The Strength of Architecture.London. New York: W·W·Norton & Company, 1980. ISBN 0-393-01401-0. (EN)
LEVY, Matthys; SALVADORI, Mario. Why Buildings Fall Down: How Structures Fail. New York:W·W·Norton & Company, 2002. ISBN 978-0393311525. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se skládá z přednášek, které uvádí hlavní teoretické informace o vadách staveb a způsobu odhalování jejich příčin. Dále přednášky navazují metodikou odstraňování vad a způsoby posilování jednotlivých konstrukcí/materiálů. Seminární práce je zadána na začátku semestru a konzultována průběžně. Teoretické znalosti budou ověřeny písemnou a ústní formou. Těžištěm výuky je pedagogem řízená diskuse studentů nad teoretickými a praktickými problémy v rámci seminární práce, zajišťující porozumění problematice.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zápočtový test a vypracování seminární práce. Zápočtový test tvoří 40 % hodnocení, seminární práce 60 %. Termíny odevzdání a vypracování testu jsou stanoveny vyučujícím formou písemného zadání na začátku semestru a jsou závazné.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova výuky:

 1. Vlivy působící na stavby v průběhu jejich životnosti, trvanlivost staveb
 2. Porušování staveb zděných z cihel pálených i nepálených, příčiny
 3. Porušování staveb betonových, příčiny
 4. Porušování staveb kovových a dřevěných, příčiny
 5. Průzkumy staveb, zjišťování aktivity trhlin (aktivní, pasivní)
 6. Diagnostika staveb – metody destruktivní, nedestruktivní
 7. Exkurze – praktická ukázka staveb/technologií včetně odborného komentáře
 8. Odstraňování poruch – možnosti, hlavní zásady
 9. Sanace, rekonstrukce a zesilování základů
 10. Sanace, rekonstrukce a zesilování zděných a betonových konstrukcí
 11. Sanace, rekonstrukce a zesilování dřevěných a kovových konstrukcí
 12. Praktický postup při zjišťování stavu objektu a návrhu sanace. Kontrola a diskuse k odevzdaným pracím
 13. Exkurze – praktická ukázka staveb/technologií včetně odborného komentáře

Cíl

Cílem předmětu je porozumět specifikám stávajících konstrukcí z hlediska diagnostiky, návrhu oprav, přestaveb a posilování. Toto zahrnuje znalosti o vadách staveb, stavebně-technickém průzkumu staveb, příčinách a sledování vad včetně dočasných a trvalých opatření pro zajištění bezpečné únosnosti a stability nosných konstrukcí. Cílem je naučit se jak koncepčně správně přistoupit k objektu, který vyžaduje stavební zásah. Cílem je též stimulovat kreativní a kritické myšlení v rámci diskusí nad řešením seminárních prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně účastní 50% přednášek a 50% exkurzí. V průběhu semestru průběžně absolvuje alespoň 3 konzultace seminární práce. Zameškanou účast na exkurzích nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit. Nahrazování povinné účasti na přednáškách je řešeno individuálně po předchozí domluvě s přednášejícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BX_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program ARCHURB bakalářský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program ARCHURB bakalářský

  obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program NX_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program ARCHURB magisterský navazující

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program NE_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor