Detail předmětu

Academic Writing

FAST-VYA002Ak. rok: 2021/2022

Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni s postupem vypracování odborného článku v angličtině a budou aktivně ovládat frekventované fráze používané v odborném anglickém textu.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 dle CEFR.


Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se zásadami anglického odborného textu (cíle, přístupy, styl), strukturou a uváděním zdrojů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. CHARAKTERISTIKA A TYPY AKADEMICKÝCH ČLÁNKŮ
Zkušenosti studentů s akademickou angličtinou – charakteristika a typy akademických článků – funkční styl – zkratky, akronymy
2. VĚDECKÉ ČLÁNKY: FORMÁT + ZPŮSOB PSANÍ
Formát typických vědeckých článků – způsob psaní článků – definice termínů – vztažné věty
3. ÚVOD
Charakteristika úvodu – minulý čas x přítomný průběhový čas – fráze pro klasifikaci – fráze pro popis příčiny a důsledku
4. LITERÁRNÍ REŠERŠE
Charakteristika literární rešerše – fráze pro kritiku – fráze pro uvádění příkladů – odkazy, citace, parafráze
5. SLOVNÍ ZÁSOBA A PRAVOPIS
Akademická slovní zásoba – zaměňovaná slova – britská x americká angličtina – slovníky a lingvistické korpusy
6. MATERIÁLY A METODY
Charakteristika sekce materiálů a metod – trpný rod – trpní x činný rod ve vědeckých článcích
7. VÝSLEDKY
Charakteristika sekce výsledků – fráze pro popis trendů – obrázky, grafy, tabulky – fráze pro porovnávání a kontrastování
8. NÁVAZNOST A PROPOJOVÁNÍ
Zajištění návaznosti a srozumitelnosti textu – úvod/shrnutí sekce textu – spojovací slova a případy, kdy je nepoužívat – vyhýbání se neurčitostem a nejasnostem
9. DISKUSE A ZÁVĚR
Charakteristika sekcí diskuse a závěr – fráze pro popis veličin – modální slovesa pro dedukci – zjemňující výrazy (tzv. hedging)
10. NÁZVY A NADPISY
Názvy, nadpisy a podnadpisy – velká písmena – určitý a neurčitý člen
11. ABSTRAKT
Charakteristika abstraktu – stručnost (vyhýbání se přílišnému množství slov) – gerundia x infinitivy
12. REVIZE A ÚPRAVA
Revize a úprava – interpunkce – shoda podmětu s přísudkem