Detail předmětu

Parní turbíny

FSI-LPAAk. rok: 2021/2022

Předmět prohlubuje znalosti fyzikálních jevů a procesů při transformaci tepelné nebo tlakové energie na mechanickou energii v tepelných turbínách získané především v předmětech Lopatkové stroje a Tepelné turbíny a turbokompresory. Studenti se naučí přístupu k návrhu parní turbíny a jejího příslušenství od stanovení základních parametrů a koncepce, přes podrobný termodynamický výpočet dílčích částí a stanovení základních konstrukčních rozměrů. Studenti se naučí skloubit při návrhu požadavky energetické, technické, provozní, ekonomické i ekologické.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí zvolit a navrhnout koncepci parní turbíny s jejím pomocným zařízením, provést termodynamický výpočet včetně optimalizace tepelného návrhu s ohledem na konstrukční a pevnostní kritéria.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů Zdroje a přeměna energie, Lopatkové stroje a Tepelné turbíny a turbokompresory.

Literatura

FIEDLER, J. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 66 s. ISBN 80-214-2777-9.
ŠČEGLJAJEV, A. Vladimirovič. Parní turbíny: Teorie tepelného děje a konstrukce turbín - 1. svazek. 5. Praha: SNTL, 1983.
ŠČEGLJAJEV, A. V. Parní turbíny: Teorie tepelného děje a konstrukce turbín - 2. svazek. 5. Praha: SNTL, 1983.
BEČVÁŘ, J. Tepelné turbíny. Praha: SNTL, 1968.
ŠEVČÍK, V. a M. KNOTEK. Segmentová ložiska: Výpočet a směrnice pro konstrukci. 1. Praha: SNTL, 1985, 304 s.
KADRNOŽKA, J. Tepelné turbiny a turbokompresory: základy teorie a výpočtů. Brno: CERM, 2004, 308 s. ISBN 80-720-4346-3.
AMBROŽ, Jaroslav. Parní turbíny a kondenzace. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1984.
LEIZEROVICH, A. Sh. Steam turbines for modern fossil-fuel power plants. Boca Raton, FL: Distributed by Taylor & Francis/CRC Press, 2008. ISBN 0-88173-548-5.
ŠKOPEK, J. Parní turbína: tepelný a pevnostní výpočet. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007, 170 s., 54 s. ISBN 978-80-7043-256-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet: aktivní účast na cvičeních, odevzdání vypracovaného projektu dle zadání ve stanoveném termínu
Požadavky pro zkoušku: písemná část formou otázek a příkladů, ústní formou diskuse k zadanému tématu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepčním návrhem, podrobným výpočtem dílčích částí i s detailním konstrukčním řešením velkých i malých parních turbín.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení: splnění zadaných individuálních příkladů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie, rozdělení a základní konstrukční znaky parních turbín.
2. – 4. Prizmatického stupně PT (A-kolo, C-kolo, reakční stupeň).
5. Poslední stupně PT.
6. – 7. Vícestupňové a více tělesové PT.
8. – 9. Ucpávkový systém PT, kontrolní pevnostní výpočet závěsů lopatek
10. Ložiska a kompenzace axiálních sil, olejové hospodářství.
11. – 13. Konstrukce parních turbín, provoz a montáž.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuálních příkladů.