Detail předmětu

Teorie a stavba tvářecích strojů

ÚSI-DSNB04Ak. rok: 2021/2022

Předmět obsahuje komplexní přehled o stavbě a aplikaci různých druhů tvářecích strojů, o jejich pohonech, dynamice, automatizaci, robotizaci a o bezpečnosti práce v tvářecích procesech. Je určen pro studenty, kteří neabsolvovali předměty z konstrukce a výpočtů tvářecích strojů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude mít schopnost aplikovat znalosti pro zařazení, odhad a nalezení příčin poruch a jejich důsledků na znalecky posuzovaném tvářecím stroji, porovnat případné změny oproti konkurenčním výrobkům a zaujmout stanovisko k návrhům, směřujícím k optimálnímu řešení.

Prerekvizity

Komplexní a kvalitní inženýrské znalosti o strojních částech a o konstrukci technických produktů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

Marek Jiří et al: Design of CNC Machine Tools, Praha, MM Publishing 2015, ISBN 978-80-260-8637-6 (EN)
KAMELANDER,I. Tvářecí stroje II. ES VUT Brno, 1989 (CS)
KAMELANDER,I. Mechanizace a automatizace výrobních strojů. Tvářecí stroje III. ES VUT Brno, 1990 (CS)
KAMELANDER,I. Jednoúčelové stroje. Tvářecí stroje IV. Nakladatelství VUT v Brně, 1991 (CS)
KOVÁČ,A.- JENKUT,M. Tvárniace stroje. Alfa Bratislava 1978 (CS)
HÝSEK, R. Tvářecí stroje. SNTL Praha, 1980 (Katalog tvářecích strojů) (CS)
Company materials and leaflets issued by manufacturers of forming machines (EN)
Joshi P. H., Machine Tools Handbook, McGraw-Hill, 2007 (EN)
KAMELANDER,I. Tvářecí stroje I. ES VUT Brno,1979 (CS)
RUDOLF,B.- KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje. Základy výpočtů a konstrukce, SNTL Praha, 1979 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečné hodnocení se provede ústní a písemnou zkouškou. Ústní část bude spočívat v popisu funkce vybraného tvářecího stroje společně s písemnou částí, spočívající v technickém znázornění jeho základních konstrukčních znaků s vysvětlením principu a funkce a to vše podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj a význam tvářecích strojů ve strojírenské výrobě.
2. Parametry a charakteristiky tvářecích strojů.
3. Dynamika tvářecích strojů - druhy pohonů.
4. Přehled a rozdělení jednotlivých druhů tvářecích strojů.
5. Konstrukce mechanických tvářecích strojů.
6. Konstrukce hydraulických tvářecích strojů.
7. Konstrukce bucharů a válcovacích stolic.
8. Konstrukce zakružovaček a nůžek.
9. Číslicové řízení u tvářecích strojů.
10. Postupové a víceoperační tvářecí stroje.
11. Automatizace a robotizace v tvářecích výrobních procesech.
12. Ovládací ústrojí tvářecích strojů.
13. Zkoušení a bezpečnost práce u tvářecích strojů.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro hodnocení a posouzení původní a současné kvality a výrobních možností znalecky posuzovaného tvářecího stroje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor