Detail předmětu

Speciální metodika SoI - oceňování movitého majetku

ÚSI-DSNC04Ak. rok: 2021/2022

Předmět připravuje studenty pro řešení oceňovacích problémů v oblasti technicko-ekonomického posuzování strojů a zařízení a výzkumu pro tuto oblast.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti potřebné pro oceňování motorových vozidel a dalších strojů a zařízení, naučí se uplatňovat systémový přístup při řešení složitých problémových situací spojených s kvantifikací jejich hodnoty a tyto znalosti uplatňovat při zpracování odborných příp. znaleckých posudků a při tvorbě odborných a vědeckých prací pro danou oblast.

Prerekvizity

Znalost obecných zásad tvorby znaleckých a expertních posudků, znalosti z oblasti konstrukce vozidel a strojů, opravárenství a diagnostiky, znalost obecných zásad oceňování majetku.

Doporučená nebo povinná literatura

MAKOVEC, J. Oceňování strojů a výrobních zařízení. Oeconomia, 2. vyd. Praha: 2010. ISBN 978-80-245-1737-7
KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno. VUT v Brně, ÚSI, 2. vyd. Brno: 2014. ISBN 978-80-214-5040-0
BORG, U. Hodnocení movitého hospodářského majetku. CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha:1995.
INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COMMITTEE (IVSC). International Valuation Standards 2017. IVSC, London. 2017. (CS)
Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2019, Akademické nakladatelství CERM, 2019, ., ISBN 978-80-7623-013-2 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. I /2005- Oceňování motorových vozidel. VUT v Brně - ÚSI, 2005 (CS)
Časopis Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)
TEGOVA. European valuation standards 2016 (EVS 2016_The Blue Book). Dostupné na http://www.tegova.org. (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z obhajoby semestrální práce vztahující se k oceňování movitého majetku, jehož typem se student zabývá v řešeném tématu disertační práce. Závěrečné hodnocení se provede zkouškou podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Oceňování movitého majetku, právní úprava, mezinárodní oceňovací standardy, movitý majetek, právní vztahy k movitému majetku.
2. Analýza hodnoty motorových vozidel a strojů a posuzování kvality: posuzování funkčnosti, bezpečnosti, životnosti, ekonomičnosti a dalších znaků kvality, vymezování podstatných charakteristik, jejich parametrizace a vytváření systému podstatných veličin.
3. Systémový přístup k posuzování mezních stavů při oceňování strojů a zařízení: mezní stavy objektové (mezní stav stavu struktury, mezní stav funkčnosti struktury), mezní stavy environmentální (mezní stav kvality, mezní stav působení objektu na okolí), vytváření systému podstatných veličin, analýza příčinných souvislostí.
4. Základní pojmy pro oceňování motorových vozidel a strojů (pojmy související s vozidlem resp. strojem a jeho částmi, s úpravami vozidla resp. stroje, s prováděním údržby a oprav, s životností a mezními stavy, s vlastním posuzováním technického stavu, a s vlastním oceněním.
5. Oceňování motorových vozidel a strojů: provedení prohlídky – identifikace (vlastní identifikace a posuzování výbavy), ověření technického stavu (metody pro zjišťování, posuzování a hodnocení technického stavu, vlivu opotřebení, charakteru provozu, kvality údržby, vyskytujících se závad a poškození, provedených oprav).
6. Ocenění motorového vozidla (práce s amortizačními stupnicemi, stanovení základní amortizace a redukované technické hodnoty, stanovení výchozí ceny vozidla, stanovení časové ceny vozidla.
7. Oceňování strojů a zařízení.
8. Trh motorových vozidel strojů a zařízení, vlastnosti soustavy a metody pro analýza trhu, metody pro stanovení obvyklé ceny.
9. Zásady pro používání amortizačních stupnic a specifické případy při oceňování. Systémový přístup ke zpracování znaleckého posudku pro ocenění.
10. Právní úprava náhrady újmy: újma podle zák. 89/2012 Sb. (základní pojmy majetková, nemajetková újma, restituce, satisfakce). Právní úprava náhrady skutečné škody na věci (technická interpretace pojmů skutečná škoda, předešlý stav, obvyklá cena, cena věci, doba poškození), zásady pro kvantifikaci škody při technickoekonomickém posouzení výše škody.
11. Stanovení výše majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla: obecný postup při stanovení výše majetkové újmy. Stanovení nákladů na opravu, časové normy pro provádění oprav, ceny náhradních dílů, náklady na lakování, nestandardní opravárenské práce.
12. Posuzování vlivu opravy na cenu vozidla po opravě poškození, problematika korekce nákladů na materiál. Posuzování majetkové újmy podle metodiky Znaleckého standardu č. 1.
13. Oceňování souborů hmotného movitého majetku.

Cíl

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali znalostí a dovedností nutné pro oceňování vybraných druhů movitého majetku a hodnocení výše majetkové újmy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor