Detail předmětu

Moderní vývoj a teorie urbanismu 1

FA-UT1-TAk. rok: 2021/2022

Předmět moderní vývoj a teorie urbanizmu I je zaměřen na plánování měst a úvahy o nich v 19. století. V semináři se budeme zabývat ranými moderními koncepcemi urbanizmu a jejich současnou interpretací. V rámci předmětu je důraz kladen především na porozumění vztahům mezi hmotnou podstatou měst a technologií, ekonomikou, politikou, demografií a kulturou.
Výuka je založena na čtení teoretických textů a jejich následné interpretaci prostřednictvím grafických prezentací. Každý student semináře individuálně zpracuje v průběhu semestru dvě tematicky provázané prezentace na jedno světové a jedno lokální brněnské téma (viz osnova předmětu). Zpracované lokální téma je zároveň podkladem pro závěrečný výstupní text studenta, ve kterém je hlavním úkolem aplikování získaných teoretických znalostí na oblast zkoumaného předmětu zájmu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Doporučená nebo povinná literatura

Christiane Crasemann Collins, George R. Collins, Camillo Sitte: The Birth of Modern City Planning, Mineola 2006. (CS)
George R. Collins, The Linear City in:_David Lewis_The Pedistrian in the City: Architect's Year Book XI, London 1965. (CS)
Lukáš Fasora, Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914, Brno 2010 (CS)
Michel Foucault, Discipline and Punish, New York 1978 (CS)
Siegfried Giedion, Mechanization Takes Command, New York 1948 (CS)
Peter Hall, Planning Europe's Capital Cities: Aspects of Nineteenth-Century Urban Development, Routledge 2003 (CS)
David Harvey, Paris Capital of Modernity, New York 2003 (CS)
Pavla Horská, Klasická urbanizace v českých zemích in: Pavla Horská, Eduard Maur, Jiří Musil. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002, s. 121–219. (CS)
Mari Hvattum, Gottfried Semper and the Problem of Historicism, Cambridge, New York 2004 (CS)
Francoise Choay, The Invention of Historic Monument, New York 2001 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Každý seminář bude zahájen krátkým filmem souvisejícím s probíranou problematikou, následnými komentáři vedoucími k tématu, prezentacemi studentů a moderovanou diskuzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na hodinách – minimální docházka 80 %.
Zpracování a představení dvou prezentací.
Pravidelné konzultace rozpracovaných prezentací a textů – min. 2x za semestr.
Odevzdání závěrečné písemné seminární práce.
Na základě splnění výše uvedených požadavků je student hodnocen klasifikovaným zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška a rozdělení textů a témat
2. Urbanizace a urbanismus (lokální téma: Plánování Vídně, Brna a Olomouce v 19. stol.)
3. Paříž, Londýn a Vídeň v 19. stol. (lokální téma: Brněnská asanace)
4. Chicago a New York v 19. stol. (lokální téma: Brno – uhlí, ocel, elektřina)
5. Světové výstavy a plánování měst (lokální téma: Divadla, tisk a kultura – obraz města Brna v 19. století)
6. Technopolis (lokální téma: Brno – moravský Manchester)
7. Park a veřejnost (lokální téma: Brněnské parky a sady)
8. Občan a společnost (lokální téma: Brno – dělník a měšťan, živel český a německý)
9. Historie a monument (lokální téma: Počátky památkové péče v Čechách a na Moravě)
10. Preurbanismus – progresisté (lokální téma: První snahy o plánování a regulaci výstavby v Brně)
11. Urbanismus – progresisté (lokální téma: Pisárky a Černá Pole – první suburbanizační tendence v Brně)
12. Preurbanismus – kulturalisté (lokální téma: Královo Pole a brněnská předměstí)
13. Urbanismus – kulturalisté (lokální téma: Brno – stát, církev a kapitál)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní teorií týkající se moderního vývoje měst a zároveň je naučit kritickému myšlení a logické argumentaci ve vlastní práci. Probíraná témata jsou zkoumána z různých úhlů pohledu, studenti provádějí doplňující rešerše a zabývají se širšími historickými, geografickými či poltickými vztahy. Ve výstupních textech a prezentacích je kladen důraz na odpovídající formu a citování pramenů a informačních zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kromě účasti na hodinách, sledované prostřednictvím docházkových listů, jsou součástí výuky i individuální konzultace rozpracovaných prezentací a závěrečných textů. Vždy přibližně týden před vystoupením studenta v hodině semináře je s vyučujícím zkonzultována koncepce prezentace a porozumění zadanému textu, respektive tématu. Konzultace rozpracovaných závěrečných textů budou probíhat v průběhu druhé poloviny semestru. Od studentů se očekává aktivní účast na hodinách a v diskuzích. Absence jsou nahrazovány samostudiem.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor