Detail předmětu

Urbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkova

FA-ULA-TAk. rok: 2021/2022

Anotace:
Předmět má za úkol seznámit studenty se specifiky českého a moravského venkova na poli přístupu k urbanismu, architektuře a stavitelství v historii i v současnosti a s jeho současnými problémy v podobě urbanizace, mizení venkovského způsobu života, změn v hospodaření a lokálních specifik staveb i krajiny. Důraz bude rovněž kladen na lidovou architekturu, její variabilitu, společenské aspekty, konstrukční přístupy a problematiku ochrany a interpretace tradičních staveb a využívání tradičních technologií.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

– Student bude seznámen se vznikem, vývojem a stavem našeho venkova včetně utváření jeho sídel.
– Student bude znát základní stavební druhy lidové architektury a jejich lokální proměny.
– Student se bude orientovat v historických konstrukcích a řemeslných postupech.
– Student bude znát úskalí práce ve venkovském prostředí s jeho specifiky.
– Student si osvojí principy ochrany lidové architektury a možnosti její interpretace v současné praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

PERLÍN, Radim, Silvie KUČEROVÁ a Zdeněk KUČERA. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie. Praha, 2010, 115(2), 27. ISSN 1212-0014. (CS)
TICHÝ E., JUNDROVSKÝ J. Kamenictví – tradice z pohledu dneška. 2001. ISBN 80-247-9055-6 (CS)
MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980. (CS)
PEŠTA, Jan. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2014. Národní památkový ústav. ISBN 9788086516783. (CS)
HANZL Z., a kol. Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Nakladatelství Lidové noviny 2003 (CS)
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: [anamnéza, diagnóza, terapie]. ERA, 2004. ISBN 808651790X. (CS)
VOREL, Ivan a Jiří KUPKA, ed. Krajinný ráz v sídlech: sídla v rázu krajiny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04908-2. (CS)
LANGER, Jiří. Lidové stavby v Evropě. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2072-2. (CS)
BINEK, Jan. Venkovský prostor a jeho oživení. 1. Brno, 2007. ISBN 978-80-86251-22-6. (CS)
KOHOUT, Jaroslav a Antonín TOBEK. Tesařství: tradice z pohledu dneška. 8., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1996. Stavitel. ISBN 80-7169-413-4. (CS)
BRYOL, Radek, Martin ČERŇANSKÝ, Markéta HNILICOVÁ, et al. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm, 2016. ISBN 978-80-87210-58-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jednotlivé semináře sestávají z řízeného výkladu daného tématu a pracovní částí s velkou měrou zapojení studentů do výuky. Studenti v pracovní části každého semináře zpracovávají úkoly zadané k jednotlivým tematickým okruhům. Tyto úkoly konzultují s vyučujícím a prezentují rozpracovanost a výsledky své práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na zpracování zadaných úkolů. Konkrétní specifikaci obsahuje písemné zadání předané vedoucím práce na začátku semestru. Procentuální váha jednotlivých úkolů je shodná. Hodnocení odevzdaných úkolů je 100 %, podmínkou hodnocení je splnění účasti, konzultací a prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Proces osídlování, vliv klimatických podmínek a geomorfologie, využívání krajiny
II. Typy venkovských sídel a plužin a jejich vliv na podobu a organizaci osídlení, krajová specifika
III. Soudobé problémy prostoru – aspekty kulturní, společenské, hospodářské a ekologické
IV. Lidový dům a jeho proměny – třídílný dům, další stavební typy, krajová specifika
V. Specifické konstrukční postupy v lidové architektuře a jejich opravy
VI. Ochrana, rekonstrukce a interpretace venkovské tradice v současné architektuře a stavitelství
VII. Odlišnosti venkovského prostředí a lidové architektury v rámci Evropy
VIII. Muzea v přírodě a další způsoby ochrany lidové architektury a venkova

Cíl

Získání teoretických znalostí o vzniku, vývoji a současném stavu našeho venkova, o využívání krajiny, charakteru zástavby a o lidové architektuře a stavitelství včetně základního povědomí o řemeslných postupech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student je povinován účastí na více než 75 % seminářů, splněním zadaných úkolů, minimálně jednou konzultací ke každému úkolu a prezentováním v rámci semináře.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor