Detail předmětu

Audity systému kvality

FSI-XAK-KAk. rok: 2020/2021

Student získá potřebný přehled o principech a postupech plánování, organizování a provádění auditů systémů managementu kvality. Student se naučí řídit programy auditů, plánování, provádění a hodnocení interních auditů systému managementu. Rovněž získá přehled o současných požadavcích na kompetence auditora a týmy auditorů.

Výsledky učení předmětu

Předmět Audity systému kvality umožňuje studentům osvojit si poznatky o principech a postupech plánování, organizování a provádění auditů systémů managementu kvality. Studenti se naučí řídit programy auditů, plánování a provádění interních auditů systému managementu. Studenti rovněž získají potřebný přehled o současných požadavcích na kompetence auditora a týmy auditorů.

Prerekvizity

Obecné strojírenské znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Russell, J. P., The Internal Auditing Pocket Guide: Preparing, Performing, Reporting, and Follow-up. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2007. ISBN 978-0-87389-710-5
Russell, J. P., The Asq Auditing Handbook: Principles, Implementation, and Use. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2005. ISBN 978-0-87389-666-51
Kagermann, H. and all, Internal Audit Handbook. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008. ISBN 978-3-540-70886-5
Fiala, A. a jiní, Management procesů. Praha: Verlag Dashöfer, 2006-2011
Dvořáček, J., Interní audit a kontrola (2. přepracované a doplněné vydání). Praha: vydavatelství C. H. Beck, 2003. ISBN: 978-80-7179-805-3
ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu
Kafka, T., Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: vydavatelství C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-7400-121-5

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu (50%) a vypracované semestrální práce (50%). Míru zvládnutí dané problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu Audity systému kvality je naučit studenty rozumět principům a postupům pro plánování, organizování a provádění auditů systémů managementu kvality. Dalším cílem je seznámení s pravidly pro řízení programu auditů, plánování, provádění a vyhodnocování auditů systému managementu. Studenti rovněž získají přehled o současných požadavcích na kompetenci a metodách hodnocení auditora a týmu auditorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu a vypracované semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Audity systémů managementu. Základní termíny a definice.
2. Druhy auditů. Interní audity, dodavatelské audity, audity třetí stranou.
3. Proces interního auditu, proces externího auditu.
4. Program auditu. Proces řízení programu auditů.
5. Provádění auditu. Charakteristické činnosti při auditech.
6. Proces shromažďování a ověřování informací.
7. Metody analýzy výsledků, příprava závěrů z auditu.
8. Příprava a distribuce zprávy z auditu.
9. Ukončení auditu.
10. Provádění následného auditu. Nápravná opatření a konečné hodnocení.
11. Kompetence auditorů. Kritéria hodnocení auditorů.
12. Metody hodnocení auditorů. Provádění hodnocení auditorů.
13. Proces udržování a zlepšování kompetencí auditorů.

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Audity systémů managementu. Základní termíny a definice.
2. Druhy auditů. Interní audity, dodavatelské audity, audity třetí stranou.
3. Proces interního auditu, proces externího auditu.
4. Program auditu. Proces řízení programu auditů.
5. Provádění auditu. Charakteristické činnosti při auditech.
6. Proces shromažďování a ověřování informací.
7. Metody analýzy výsledků, příprava závěrů z auditu.
8. Příprava a distribuce zprávy z auditu.
9. Ukončení auditu.
10. Provádění následného auditu. Nápravná opatření a konečné hodnocení.
11. Kompetence auditorů. Kritéria hodnocení auditorů.
12. Metody hodnocení auditorů. Provádění hodnocení auditorů.
13. Proces udržování a zlepšování kompetencí auditorů.

eLearning