Detail předmětu

Jazyky C a C++

FSI-VCP-KAk. rok: 2020/2021

Jazyk C je v současnosti jedním z nejužívanějších programovacích jazyků. K jeho velkým výhodám patří jeho univerzální použitelnost pro nejrůznější aplikační oblasti a dostupnost pro většinu existujících platforem.
Jazyk C++ se z profesionálně používaných programovacích jazyků vykazuje doposud nejvyšším stupněm implementace rysů objektově orientovaného programování. Překladač jazyka C++ bývá k dispozici pro různě platformy, samotný jazyk je velmi dobře standardizován. Tyto rysy číní jazyk C++ jedním z nejvhodnějších jazyků pro tvorbu rozsáhlých aplikací v současné době.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní dovednosti a zkušenosti při psaní a ladění programů středního stupně obtížnosti s využitím programovacího jazyka C a C++. Studenti zvládnou technologii OOP pro návrh a realizaci projektů v jazyce C++.

Prerekvizity

Kurs předpokládá znalost algoritmizace a používání některého procedurálního programovacího jazyka (např. Pascal).

Doporučená nebo povinná literatura

Dumek, V. - Roupec, J.: Programování v jazyku C
Kernighan, B. W. - Ritchie, D. M.: The C Programming Language
Racek, S.: Objektově orientované programování v C++
Stroustrup, B.: The C++ Programming Language

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast na cvičeních + zpracování zadaných programů v C a C++ (celkem 2 programy). Zkouška: ústní, diskuse nad zpracovanými projekty s možnými doplňujícími otázkami. Klasifikace je plně v kompetenci vyučujícího podle platných směrnic VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je naučit se programovat v jazycích C a C++ a pochopit rysy objektově orientovaného programování a metodiku návrhu a tvorby programu s využitím OOP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, historie jazyka C, základní datové typy, výrazy a příkazy.
2. Deklarace a definice. Řídící struktury, funkce, struktura programu.
3. Pole a směrníky, směrníková aritmetika, struktury, uniony, definice typu.
4. Preprocesor. Práce se soubory.
5. Historie C++. Rozdíly mezi C a C++ v neobjektové oblasti.
6. Základní charakteristika OOP. Datové typy s vlastnostmi objektů.
7. Přístup k položkám objektů. Inicializace objektu, konstruktor a destruktor.
8. Static datové položky a metody. Dědičnost, dědění, vícenásobná dědičnost.
9. Polymorfismus, virtuální metody, ryzí virtuální metody. Přetěžování operátorů.
10. Proudy dat v C++. Kontejnery.
11. Výjimky. Genericita, šablony.
12. Persistentní objekty, serializace.
13. Návrh a realizace rozsáhlých projektů v C++.

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Práce s překladači Borland a Microsoft.
2. Tvorba konzolových aplikací v prostředí MS Visual C++.
3.-5. Aplikace používající pole, směrníky a dynamické datové struktury.
6. Jednoduché aplikace v C++.
7. Používání konstruktorů a destruktorů.
8. Objektová implementace genetického algoritmu.
9. Událostmi řízené programování.
10. Základní principy aplikací pro Windows.
10. Úvod do MFC. Databázové aplikace v MFC.
12. Tvorba DLL.
13. Diskuse samostatných projektů.

eLearning