Detail předmětu

Konstruování strojů a strojních součástí

FSI-CKP-KAk. rok: 2020/2021

Konstrukční řešení strojních součástí, převodů a mechanismů pro zajištění spolehlivé funkce a dobrých provozních parametrů. Výpočty ověřující funkčnost z hlediska mezních stavů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení si metod konstruování a výpočetní kontroly navržených strojních součástí, převodů a mechanismů, jejich dimenzování a stanovení spolehlivosti pro zadanou dobu technického života.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů konstruování, mechaniky těles a materiálových věd, které student získal v předcházejícím studiu na FSI. Vyžadováno je úspěšné absolvování předmětu Pružnost a pevnost I (4PP).

Doporučená nebo povinná literatura

Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů I – Zásady konstruování, spoje. Brno, VUT Brno 1997.
Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů - 1. svazek Technický průvodce, svazek 6; SNTL Praha 1989; ISBN 80-03-00193-5
Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů - 2. svazek Technický průvodce, svazek 6; SNTL Praha 1990; ISBN 80-03-00426-8
Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů II – Hřídele, tribologie, ložiska. Brno, PC DIR 1996.
Dejl, Z.: Konstrukce strojů a zařízení I – Spojovací části strojů. Ostrava, Montanex a.s. 2000. ISBN 80-7225-018-3
Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů III – Převody. Brno, VUT Brno 1987.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování dvou písemných testů v předem určených termínech, zpravidla v polovině a ke konci semestru. Kontrolní test je složen z pěti teoretických otázek (každá za čtyři body) a z tří výpočetních příkladů (každý za deset bodů). Podmínkou pro udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů souhrnně z obou testů. Maximální celkový počet bodů je 100. Výsledný počet bodů odpovídá klasifikaci podle stupnice ECTS. Student má nárok na jeden opravný test, jehož termín stanoví vyučující, obvykle ve zkouškovém období.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni analyzovat a řešit základní konstrukční problémy související s návrhem a kontrolou strojních součástí, převodů a mechanizmů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná - tolerují se max. 2 absence. Jednotlivé přednášky jsou vystavěny na učebnici Konstruování strojních součástí. V průběhu přednášek vyučující odkazuje na konkrétní strany učebnice, které se vztahují k probírané látce. Uvedená učebnice je základním studijním materiálem pro přípravu na závěrečný test. V elektronickém systému Moodle budou dostupné zmenšené náhledy prezentací z přednášek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do konstruování.
- Porušování způsobené statickým zatěžováním.
- Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním.
- Osy a hřídele. Spoje hřídele s nábojem.
- Kontakt těles. Tření, mazání, opotřebení.
- Šroubové a nýtové spoje.
- Svarové a lepené spoje.
- Mechanické pružiny.
- Valivá a kluzná ložiska.
- Úvod do převodů.
- Čelní ozubená, kuželová a šneková soukolí.
- Řemenové, řetězové a lanové převody.
- Hřídelové spojky a brzdy. Setrvačníky.
- Mechanismy a pohony.

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičena jednotlivá odpřednášená témata.