Detail předmětu

Teorie a stavba tvářecích strojů

FSI-9TSTAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje komplexní přehled o stavbě a aplikaci různých druhů tvářecích strojů, o jejich pohonech, dynamice, automatizaci, robotizaci a o bezpečnosti práce v tvářecích procesech. Je určen pro studenty, kteří neabsolvovali předměty z konstrukce a výpočtů tvářecích strojů.

Výsledky učení předmětu

Doktorand získá široký přehled o podstatných faktorech ovlivňujících konstrukci různých druhů tvářecích strojů a naučí se je aplikovat v oblasti řešení své disertační práce.

Prerekvizity

Komplexní a kvalitní inženýrské znalosti o strojních částech a o konstrukci technických produktů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

RUDOLF,B.- KOPECKÝ, M.: Tvářecí stroje. Základy výpočtů a konstrukce, SNTL Praha, 1979
KAMELANDER,I.: Tvářecí stroje I. ES VUT Brno,1979
KAMELANDER,I.: Tvářecí stroje II. ES VUT Brno, 1989
KOVÁČ,A.- JENKUT,M.: Tvárniace stroje. Alfa Bratislava 1978
KAMELANDER,I.: Mechanizace a automatizace výrobních strojů. Tvářecí stroje III. ES VUT Brno, 1990
KAMELANDER,I.: Jednoúčelové stroje. Tvářecí stroje IV. Nakladatelství VUT v Brně, 1991

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se neuděluje, podmínkou vykonání zkoušky je odevzdání zadané písemné práce min. 2 týdny předem. Zkouška je ústní, hodnocení písemné práce má 50% podíl na výsledném hodnocení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Předmět má za cíl seznámit doktorandy s poznatky z oboru teorie a stavby tvářecích strojů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola znalostí zkouškou spojenou s obhajobou vypracované písemné práce. Zameškaná výuka se nahrazuje distanční formou studia s využitím výukových podkladů (studijní literatury) u garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky spojené s konzultacemi:
1. Vývoj a význam tvářecích strojů ve společenské výrobě
2. Parametry a charakteristiky tvářecích strojů
3. Dynamika tvářecích strojů – druhy pohonů
4. Přehled a rozdělení jednotlivých druhů tvářecích strojů
5. Konstrukce mechanických tvářecích strojů
6. Konstrukce hydraulických tvářecích strojů
7. Konstrukce bucharů a válcovacích stolic
8. Konstrukce zakružovaček a nůžek
9. Číslicové řízení u tvářecích strojů
10. Postupové a víceoperační tvářecí stroje
11. Automatizace a robotizace v tvářecích výrobních procesech
12. Ovládací ústrojí tvářecích strojů
13. Zkoušení a bezpečnost práce u tvářecích strojů