Detail předmětu

Degradační procesy a predikce životnosti

FSI-9DPPAk. rok: 2020/2021

Kurs "Degradační procesy a predikce životnosti" by měl studenty seznámit s mechanismy výrobní a provozní degradace vlastností strojírenských mate-riálů, především ocelí a ostatních kovů, v menším rozsahu pak plastů a keramiky. Získané znalosti umožní přesněji určit mezní stav a efektivně-ji využití používaných materiálů na straně jedné a kvalifikovaně určit příčiny porušení a selhání funkce součástí a zařízení na straně druhé.
Výrobní degradace (metalurgie, čistota, chemická a strukturní heterogenita a vlivy svařování jako příklad vlivu vlastního technologi-ckého procesu).
Provozní degradace (koroze, vodíková křehkost, opotřebení, radiační zkřehnutí, strukturní stabilita - podstata, vliv především na mechanické vlastnosti, metody zkoušení resp. hodnocení).
Predicke zbytkové životnosti - obecné přístupy, detailněji pak dle zaměření jednotlivých doktorandů.

Výsledky učení předmětu

Kurz umožní doktorandům získat relativně podrobné informace o provozních a výrobních degradacích strojírenských materiálů a o základních metodách odhadů zbytkové životnosti vybraných zařízení.
Podstatným přínosem bude studium vybraného (vybraných) degradačního mechanismu, výběr bude proveden ve spolupráci se školitelem doktoranda.

Prerekvizity

Absolvování kurzu "Degradace a predikce životnosti" v magisterském stupni.

Doporučená nebo povinná literatura

Esakul, K.A., editor: Handbook of Case Histories in Failure Analysis. ASM International, OH 44073-0002, 1994
Remanent Life Prediction, IMechE seminar Pub., 1998, ISBN 186-05-815-44. (EN)
individuální výběr relevantní literatury (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Pro doktorandy, kteří neabsolvovali předmět WDM doporučené absolvování přednášek tohto, těžistě výuky spočívá v zadání kapitol pro samostudium a v souvisejících konzultacích.

Způsob a kritéria hodnocení

Přezkoušení úrovně znalostí a schopnosti jejich aplikace , vycházející z písemného pojednánní ke zkoušce. Variantně se může jednat o přezkoušení formou kolokvia.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je seznámit doktorandy (popř. rozšířit jejich znalosti) s problematikou výrobních a provozních degradací na takové úrovni, aby byli schopni posoudit vliv použitých technologií a podmínek exploatace na vlastnosti materiálů součástí a konstrukcí , včetně následného kvalifikovaného odhadu jejich zbytkové životnosti.
Současně student získá detailní znalosti o degradačních pochodech, které přímo či nepřímo souvisí s jeho disertační prací
Kurz není určen absolventům magisterského studia oboru "Materiálové inženýrství".

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Alespoň dvě konzultace při přípravě pojednáním ke zkoušce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-MAT-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, experimentální metody studia degradačních projevů, fraktografie, rastrovací elektronová mikroskopie.
2. Výrobní degradace (metalurgie, čistota, chemická a strukturní heterogenita a vlivy svařování jako příklad vlivu vlastního technologického procesu).
3. Provozní degradace (koroze, koroze pod napětím, vodíková křehkost, opotřebení, radiační zkřehnutí, strukturní stabilita). Podstata, vliv především na mechanické vlastnosti, metody zkoušení, resp. hodnocení).
4. Predikce/odhady zbytkové životnosti.
Přehled a obecné přístupy, detailněji podle zaměření jednotlivých doktorandů.