Detail předmětu

Pozemní stavitelství a stavební fyzika

ÚSI-ERPSFAk. rok: 2020/2021

Pozemní stavitelství: Základní názvosloví, zásady navrhování staveb, obecná technická legislativa, základové konstrukce, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce spojující různé výškové úrovně, střešní konstrukce, nenosné konstrukce, výplně otvorů.
Tepelná technika: Požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, vlhkost - kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce, akustika - hodnocení hluku, denní osvětlení, proslunění obytných budov.

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v problematice pozemního stavitelství nezbytná pro jednoduchý technický popis jednotlivých stavebních prvků, konstrukcí a objektů v rámci realitní činnosti.

Prerekvizity

Základní obecné znalosti na úrovni absolventa Bc.studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KLIMEŠOVÁ, J. Nauka o pozemních stavbách - studijní opory (CS)
MACEKOVÁ, V., ŠMOLDAS, L. Pozemní stavitelství II (S) - Schodiště a monolitické stěnové systémy (CS)
Vyhl.č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (CS)
Zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (CS)
Technické podklady výrobců stavebních materiálů a konstrukcí (tištěné, internetové), odborné články ze stavebnictví. (CS)
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Zákon č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (CS)
Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES. O energetické náročnosti budov (EPBD). (CS)
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. (CS)
VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUT Brno, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. (CS)
ČUPROVÁ, D.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ČUPR, K. Denní osvětlení budov - Návody pro cvičení. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2002. (CS)
Soubor ČSN a EN (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů.
Zkouška - rozhodující je písemná část, v případě nejasností v písemné části bude doplněna o část ústní a bude hodnocena dle klasifikace ECTS A-F.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní názvosloví, zásady navrhování staveb, obecná technická legislativa.
2. Základové konstrukce - základy plošné a hlubinné. Funkce. rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady. Hydroizolace staveb, ochrana proti radonu.
3. Svislé nosné konstrukce - stěnové (zděné, monolitické,montované), skeletové (monolitické, montované). Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
4. Vodorovné nosné konstrukce - stropy, balkóny, lodžie, římsy, arkýře - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - schodiště, rampy, výtahy, žebříky - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
6. Střešní konstrukce - střechy ploché (jednoplášťové, dvouplášťové), střechy sklonité (šikmé, strmé) - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
7. Nenosné konstrukce - obvodové pláště (samonosné, zavěšené), příčky (zděné, montované, monolitické) - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
8. Výplně otvorů - okna, dveře, vrata; povrchové úpravy - omítky, podlahy, podhledy - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
9. Tepelná technika - požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota.
10. Vlhkost - kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce. Eliminace tepelných mostů - bezkontaktní diagnostika, možnosti řešení, příklady z praxe.
11. Akustika - vzduchová a kročejová neprůzvučnost - požadavky, hodnocení. Hodnocení hluku.
12. Denní osvětlení - činitel denní osvětlenosti - požadavky, hodnocení. Proslunění obytných budov, oslunění rekreačních ploch.

Cíl

Cílem je získání znalostí základních principů z oblasti pozemního stavitelství a související stavebně fyzikální problematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning