Detail předmětu

Technologie II

FSI-5TEAk. rok: 2020/2021

Souhrnný přehled základních strojírenských technologií: slévárenství, tváření kovů za studena i za tepla, spojování a tepelné dělení materiálů (svařování, pájení, řezání, nýtování). Obsahuje fyzikální metalurgické základy uvedených technologií. Mezi základní kapitoly patří: technologie vzniku odlitků, výroba slévárenských forem, výroba modelů, formovací směsi, metalurgie oceli, litin a slitin neželezných kovů, základní zákony plastické deformace, základní tvářecí operace při výrobě hutních polotovarů, tváření ve strojírenství - plošném tváření (stříhání, ohýbání, tažení plechů), objemové tváření za studena (protlačování, pěchování) i za tepla (volné a zápustkové kování), základní metody svařování - svařování plamenem, elektrickým obloukem a další speciální metody.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby, zpracování příslušné výrobní
dokumentace, zpracování technologických výpočtů.

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů II. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Iliescu C.: Cold - Pressing Technology, Amsterdam 1990
Dvořák M. a kolektiv: Technologie II, Akademické nakladatelství CERM, 2. vydání. 2004.
Blaščík F. a kol.: Technológia tvarnenia, zlievarenstva a zvárania,ALFA/SNTL Bratislava/Praha 1988
Kotouč J. a kol.: Tvářecí nástroje, ČVUT Praha. 1993.
Kuncipál J.: Nové technologie ve svařování, SNTL Praha 1988
Altan, T., Ngaile, G., Sheen, G.: Cold and Hot Forging. Fundamentals and Applications. 2005. ISBN 0-87170-805-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení studentů s potřebnými inženýrskými znalostmi aplikovanými na
uvedené technologie, osvojení základů výrobních technologií, současný stav a rozvoj výrobních technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná. Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.Zameškaná výuka ve cvičení bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Krystalizace a tuhnutí odlitků.
2. Nálitkování,napětí,vtokové soustavy.
3. Výroba slévárenských forem a modelů, způsoby formování.
4. Strojní formování, trvalé formy, tavení kovů.
5. Základy tváření, zákony plastické deformace.
6. Výroba hutních polotovarů - plechy, trubky, profily, dráty aj.
7. Zpracování plechu - technologie: stříhání, hluboké tažení, ohýbání.
8. Objemové tváření - protlačování, pěchování, kování.
9. Lisování kovových prášků.
10. Svařování - tavné, základní metody svařování plamenem a el. proudem.
11. Svařování odporové, bodové, švové, zvláštní způsoby.
12. Svařování tlakem. Pájení.
13. Dělení kovů - tepelné řezání, metody.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zpracování výkresu odlitku - technologické parametry2. Slévárenské, formovací a jádrové směsi3. Tuhnutí odlitků, měření teplot4. Moderní způsoby výroby odlitků5. Technologické postupy stříhání plechu6. Technologické parametry při ohýbání a hlubokém tažení 7. Technologické parametry při objemovém tváření za studena-protlačování8. Volné kování - stanovení technologických parametrů9. Výroba ložiskového kroužku volným kováním10. Stanovení technologických parametrů při zápustkovém kování11. Svařování metodou MAG - CO2 a automatické svařování12. Vyhodnocení makro- a mikrostruktury svarového spoje13. Určení pracovní charakteristiky svařovacího zdroje.

eLearning