Detail předmětu

Počítačová fyzika

FSI-0PFAk. rok: 2020/2021

Obsahem kursu je samostatné řešení úloh z různých oblastí fyziky s využitím personálního počítače. Výběr úloh je proveden tak, aby pokrýval základní numerické metody (derivace, integrace, řešení soustavy rovnic, řešení diferenciální rovnice 2.řádu, interpolace, regrese), používané při technických výpočtech a zpracování experimentálních dat. Jako programovací prostředí je používán Excel a MATLAB. Ve cvičení samostatně řeší zadané příklady, přičemž zadání příkladu podrobněji specifikuje dílčí cíle řešení, v případě modelů fyzikálních jevů pak obsahuje zpravidla i rozsah hodnot parametrů a závislosti, které je třeba sledovat a vyhodnotit.

Výsledky učení předmětu

Prostřednictvím řešení fyzikálních úloh, počítačového modelování fyzikálních jevů a vyhodnocení výsledků experimentu v programovacích prostředích Excel and MATLAB získá student představu a zkušenosti s využitím jednotlivých programovacích prostředí pro řešení výpočetních inženýrských úloh.

Prerekvizity

Technické prostředky počítače. Obecná struktura operačního systému, principy uživatelské komunikace. Práce pod Windows. Textové a tabulkové procesory - MS Word a MS Excel. Práce v síti, Internet, mail. Znalosti klasické fyziky na úrovni střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Wieder, S.: Introduction to MathCad for Scientists and Engineers. McGraw-Hill, Inc. New York, 1992. (EN)
Šleger,V. - Vrecion,P.: MathCad7. Haar International, Praha 1998. (CS)
Maroš,B. - Marošová,M.: Základy numerické matematiky. VUT v Brně, 1997. (CS)
Gould, H. - Tobochnik, J.: An Introduction to Computer Simulation Methods. Part 1 and 2. Adison-Wesley Publishing Company, 1995. (EN)
Zimmerman, R.L. - Olness F.I.: Mathematica for Physics. Addison-Wesley Publishing Company, 1995. (EN)
Zaplatílek,K. - Doňar,B.: MATLAB pro začátečníky. BEN, Praha 2003. (CS)
Sedláček,M. - Šmíd,R.: Matlab v měření. ČVUT Praha, 2004. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Vyřešení všech zadaných příkladů. Vyřešené příklady studenti ukládají do určeného adresáře. Záznam o průběhu řešení a komentáře k výsledkům řešení zapisují do sešitu. Zápočet je udělen na základě předložených vyřešených příkladů a na základě kontroly sešitu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je poznat možnosti využití počítačů v každodenní práci inženýra. Po absolvování kursu je student schopen využít personální počítač pro řešení výpočetních úloh do technických předmětů a vyhodnocení a presentaci výsledků laboratorních měření. Zdůrazněna je samostatná práci studentů a poznání specifik jednotlivých programových prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na každém cvičení dle rozvrhu. Náhradu zameškané výuky stanoví vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do počítačové fyziky. Zásady práce v počítačové učebně.
Základy činnosti tabulkového kalkulátoru Excel. Kinematika rovnoměrně zrychleného pohybu.
Rychlost změny. Přesnost numerické derivace.
Kinematika nerovnoměrného pohybu. Jednoduchá numerická integrace.
Přestup tepla. Výpočet integrálu Simpsonovou metodou.
Přesnost a stabilita výpočtu.
Druhý pohybový zákon. Numerické řešení diferenciální rovnice Eulerovou metodou. Harmonické kmity.
Numerické řešení diferenciální rovnice metodou Runge-Kutta. Neharmonické kmity.
Vytváření fyzikálních modelů v programovém prostředí Famulus.
Pohyb v reálném prostředí se silami odporu. Tlumené a vynucené kmity.
Využití programu MathCAD pro vyhodnocení výsledků měření a zpracování zprávy o měření.
Vyjadřování a výpočet nejistot.