Detail předmětu

Zkušebnictví

FSI-XZKAk. rok: 2020/2021

Předmět "Zkušebnictví" seznámí studenty s pravidly EU a právním systémem České republiky v oblasti posuzování shody stanovených výrobků. Studenti rovněž pochopí úkoly státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Studenti jsou také seznámeni se systémovými a praktickými pravidly práce ve zkušebních a kalibračních laboratořích tak, aby je byli schopni aplikovat v praxi.

Výsledky učení předmětu

Předmět Zkušebnictví umožňuje získat studentům znalosti v oblasti posuzování shody stanovených výrobků, státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a v oblasti zkoušení a kalibrace měřidel.

Prerekvizity

Systémy managementu jakosti. Aplikovaná statistika, nástroje pro zpracování výsledků měření. Základní termíny v metrologii, technické normalizaci a statistice. Nástroje statistického řízení jakosti.

Literatura

CRISPIN, L. Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams. 1st. edition. Addison-Wesley Professional. Boston: Pearson Education, 2009, 576 p., ISBN-13: 978-0321534460. (EN)
JURAN, J. M. a GODFREY, A. B. Juran's Quality Control Handbook. 5. ed. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 1999. ISBN 00-703-4003-X. (EN)
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements. Geneva: International Organization for Standardization, 1993. ISBN 92-67-10188-9 (EN)
Schwartz, D. Concept Testing: How to Test New Product Ideas Before You Go to Market. First Printing Edition. Chicago: Amer Assn of Endodontists, 1987, ISBN-13: 978-0814459058. (EN)
Skákala, J. Všeobecná metrológia. Bratislava: Ediční středisko SVŠT v Bratislavě, 1990. ISBN 80-227-0275-7. (SK)
ČSN EN ISO/IEC 17025 Požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře. Praha: UNMZ, 2018. (CS)
Zákony č. 102/2001 Sb., 22/1997 Sb., 90/2016 Sb., 174/1968 Sb., 505/1990 Sb. včetně prováděcích právních předpisů (CS)
ČSN ISO 5725-1:6. Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření. Praha: UNMZ, 2018. (CS)
MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-16992-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Studenti se při vyučování aktivně zapojují do diskuse o probírané látce. Účast na přednáškách je doporučena. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování a obhájení semestrální práce s obsahem probírané tématiky.
Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Zkušebnictví je seznámit studenty se základními pravidly managementu státního zkušebnictví ČR v souladu s Novým legislativním rámcem pro uvádění výrobků na trh. Dalším cílem je seznámit studenty se Státním odborným dozorem nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Třetím cílem je seznámit studenty se základními pravidly managementu zkušební a kalibrační laboratoře, stejně jako i s technickými požadavky na výstupy, které laboratoře poskytují.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kurz Zkušebnictví je přednášen formou přednášek, nahrazení výuky není vyžadováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Státní zkušebnictví České republiky a států EU
2. Kvalita a posuzování shody stanovených výrobků
3. Moduly posuzování shody
4. Případové studie posuzování shody
5. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
6. Tlaková vyhrazená technická zařízení
7. Zdvihací vyhrazená technická zařízení
8. Elektrická vyhrazená technická zařízení
9. Plynová vyhrazená technická zařízení
10. Metrologický systém České republiky
11. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
12. Kalibrační postupy pro kontrolu používaných měřidel
13. Statistické nástroje ve zkušební laboratoři

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Státní zkušebnictví České republiky a států EU
2. Kvalita a posuzování shody stanovených výrobků
3. Moduly posuzování shody
4. Případové studie posuzování shody
5. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
6. Tlaková vyhrazená technická zařízení
7. Zdvihací vyhrazená technická zařízení
8. Elektrická vyhrazená technická zařízení
9. Plynová vyhrazená technická zařízení
10. Metrologický systém České republiky
11. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
12. Kalibrační postupy pro kontrolu používaných měřidel
13. Statistické nástroje ve zkušební laboratoři

eLearning