Detail předmětu

Management bezpečnosti

FSI-XMIAk. rok: 2020/2021

Základním obsahem předmětu jsou požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a informační bezpečnosti a systémů řízení bezpečnosti (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence závažných havárií, informační bezpečnost) a s postupem auditu těchto systémů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Předmět Management bezpečnosti umožňuje studentům navázat na poznatky z dřívějšího studia v oblasti managementu kvality a spolehlivosti a tyto prohloubit o uvedené oblasti.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost matematiky, managementu kvality a spolehlivosti, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Česko. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006.
ČSN EN IEC 31010 ed. 2. Management rizik - Techniky posuzování rizik. [s.l.] : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1.3.2020.
NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-106-4.
Česko. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, 84, s. 3146-3241.
Lees Loss Prevention in the Process Industrie [online]. Mannan, Sam. 3rd Edition. Texas, USA : Elsevier, 2005 [cit. 2010-12-10]. 3775 s. Dostupné z WWW: < http://knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1470&VerticalID=0 >. ISBN 978-0-7506-7555-0.
RIDLEY, John R a John CHANNING. Workplace safety. Boston: Butterworth-Heinemann, 1999, 293 p. ISBN 07-506-4560-1.
Guidelines for safe process operations and maintenance. New York: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, c1995, 319 p. ISBN 08-169-0627-0.
CHEREMISINOFF, Nicholas P a Madelyn GRAFFIA. Environmental and health: a guide to compliance. Park Ridge, N.J.: Noyes Publications, c1995, 502 p. ISBN 08-155-1390-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce, vypracování semestrální práce, test, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a informační bezpečnosti, zákonnými a podzákonnými požadavky v těchto oblastech a s přístupy pro zavedení a řízení systému bezpečnosti (BOZP, PZH, IB) a jeho integrací s dalšími systémy řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná. V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – integrace systému BOZP do systému řízení.
2. Vývoj bezpečnosti v ČR a EU.
3. BOZP - legislativní požadavky.
4. Ergonomie.
5. Systémy řízení bezpečnosti. OHSAS 18001. Bezpečný podnik, BS 8800, ILO.
6. Školení bezpečnosti.
7. Systémy řízení environmentu. ISO 14000.
8. Systémy řízení prevence závažné havárie. Krizové řízení.
9. Bezpečnostní audit – metodiky, praktické aspekty.
10. Vyšetřování nehod.
11. Řízení požární prevence.
12. Systémy řízení informační bezpečnosti.
13. Zlepšování v systémech řízení bezpečnosti.

eLearning