Detail předmětu

Projektování a provoz tekutinových zařízení

FSI-MPZAk. rok: 2020/2021

Projektování vodních elektráren (Ing.Šob)
Část : „Projektování vodních elektráren“ dává představu o možnostech a perspektivách hydroenergetiky a o přístupech k navrhování, realizaci a provozu vodních elektráren.
Projektování a provoz úpraven a čistíren vody (doc.Debreczeni) :
Část : „Projektování a provoz úpraven a čistíren vody“ dává představu o možnostech a perspektivách komunálního vodárenství a čistírenství a o přístupech k navrhování, realizaci a provozu komunálních úpraven a čistíren vod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti teoretických, výpočtových a simulačních postupů, znalosti nezbytných konstrukčních, technologických a projektových přístupů k navrhování vodních elektráren, vodáren a komunálních čistíren. Znalosti experimentálních metod.

Prerekvizity

ředpokladem jsou znalosti získané v předchozích kursech Hydromechanika a Potrubní technika.

Doporučená nebo povinná literatura

Štoll,Č.,Kratochvíl,S.,Holata,M., Využití vodní energie. Praha, SNTL 1977
Čábelka,J., Využitie vodnej energie I. Bratislava, SVTL 1958
Čábelka,J., Využitie vodnej energie II. Bratislava, SVTL 1959
Nechleba,M.,Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství.2. vydání. Praha, SNTL 1962
Paciga,A. Projektovanie zariadení čerpacej techniky. Bratislava, SVTL 1978
Kolář, V.,Vinopal, S.,Hydraulika průmyslových armatur. Praha, SNTL 1963
Bláha,J.,Brada,K., Příručka čerpací techniky. Praha,ČVUT 1997,ISBN 80-01-01626-9
Malý,j.,Malá,J.,Chemie a technologie vody.Brno, NOEL2000 1996, ISBN80-8620-13-4
Dohányos,M.a kol., Anaerobní čistírenské technologie. Brno, NOEL2000 1998, ISBN 80-86020-19-3
Medek, J. Hydraulické pochody.Brno, PC-DIR 1990. ISBN80-214-0563-5

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu : prezence ve cvičeních. Získání známek E na kontrolní práci v teoretickém cvičení, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Absolvování laboratorního cvičení, splnění podmínek průběžné kontroly a odevzdání požadovaných elaborátů. Zkouška: prověřuje znalost zákonů a jejich aplikaci na příkladech. Zkouška je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy projektování vodních elektráren, komunálních úpraven vody a komunálních čistíren odpadních vod, jakož i s problematikou hydroenergetiky a vodního hospodářství na komunální úrovni obecněji. Důraz je kladen na strojně-technologickou podstatu problematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře a písemné práce na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-FLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Projektování vodních elektráren (doc.Haluza) :
1.Rozdělení a základní uspořádání vodních elektráren.
2.Průtok v přivaděčích, konzumční křivky. Křivky trvání spádů, průtoků a návrh turbin dle
charakteristiky.Návrh přívodního potrubí.
3.Vyrovnávací komory, jejich návrh. Bezpečnostní ochrana přivaděčů.
4.Bezpečnostní zařízení vodních elektráren (česle, norné stěny, vtokové objekty). Provozní a
bezpečnostní uzávěry.
5.Návrh vývaru, dimenzování vývaru. Výpočet vodního skoku.
6.Určení hlavních rozměrů stavby strojovny vodní elektrárny.

Projektování a provoz úpraven a čistíren vody (ing.Štigler) :
7.Úvod.Literatura.Obsah předmětu.Základní pojmy.Historie,současný stav, perspektivy. Uspořádání a řízení oboru v ČR,legislativa,normalizace.Ochrana životního prostředí. Fyzikální,chemické a biologické repetitorium.Aerobní a anaerobní biochemické procesy.
8.Znečištění a jeho indikátory.Fyzikální,chemické a mikrobiologické vlastnosti vod a kalů. Estetické a organoleptické vlastnosti vody.Voda jako surovina a produkt.Zdroje a druhy surové vody pro úpravu na vodu pitnou a užitkovou.Zdroje a druhy splaškových vod.Objemová bilance pitných,užitkových a odpadních vod. Skladba typické komunální úpravny a typické komunální čistírny.
9.Hydraulické principy úpravy,čištění a dopravy vod a kalů.Proudění v otevřených kanálech. Základy regulace průtoku. Protirázové ochrany.
10.Fyzikální chemické a biochemické technologie a zařízení v procesu úpravy a čištění vod. Vstup surové a odpadní vody do procesu úpravy a čištění.Výstup upravené a vyčištěné vody. Akumulace,recipienty,spotřebiště.Objekty na řadech a sítích.
11.Soustředěné a distribuované čištění.Gravitační,tlaková,vakuová a pneumatická kanalizace. Odvodnění a likvidace shrabků, kalů a odpadů.Kalový plyn,jeho zdroje a využití.
12.Čistírenské aktuality.Pěnění v aktivaci. Vegetační,šachtové,oběhové čistírny.Technologie USBF.Balené čistírny.Zemní filtry.Terciární stupeň čištění.Recyklace odpadních vod.
13.Měření a řízení.Fakturace vody.Projektování,výstavba,provoz. Příklady řešení komunálních úpraven a čistíren.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktická výpočetní cvičení a prezentace v návaznosti na předchozí přednášky. 1x laboratoř, 1x externí exkurze