Detail předmětu

Manažerské techniky

FAST-CV076Ak. rok: 2020/2021

Stavebnictví patří mezi odvětví pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů, v komunikaci a rozvoji jednotlivce. Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost aplikace základních principů práce manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Prerekvizity

Znalosti základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků. Orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní manažerské techniky a dovednosti, strategický význam řízení, vedení, prognózování, základní pojmy.
2. Řízení podle cílů. Motivace a metody pozitivního povzbuzení, pyramida potřeb, uznání a ocenění, zajímavost práce, odpovědnost a důvěra, teorie X a Y, teorie dvou faktorů – motivačně hygienické
3. Plánování (metody, jak cíle dosáhnout, hledání alternativ, míra participace, zvyšování tvořivosti, nástroje generování nápadů). Definování úkolu, seznámení s cílem a úkolem, rozložení obecného na konkrétní.
4. Instruktáž a její úkoly, zásady efektivního slovního projevu. Komunikace a instruování organizace a jednotlivců. Kontrola a řízení, řízení porad, řízení v organizacích, způsoby kontroly, systémy řízení.
5. Rozhodování, vyhodnocování, zvažování důsledků, rozhodování a vyhodnocování týmové výkonnosti, hodnocení a výcvik jednotlivců, kladení otázek, výběr a posuzování lidí, sebehodnocení.
6. Organizování, organizace skupin a podskupin, faktory velikosti pracovní skupiny, organizační struktury, důvěra a delegování. Vedení osobním příkladem a řízení skupiny, organizování sebe sama, rozhodování v manažerské práci.
7. Vlastnosti pracovních skupin. Jednotlivci, pracovní týmy, organizace a komunity. Účast ve skupinách, komunikace a soudržnost, atmosféra, standardy, struktura a organizace.
8. Základní role a funkce ve skupinách. Charakteristika rolí, jejich druhy, konflikty rolí a role vedoucího pracovníka. Vzájemně spjaté potřeby v životě skupiny, jejich základní projevy. Potřeby a funkce vedení (podněcování, regulování, informování, podpora, hodnocení atd.).
9. Procesy ve vývoji skupiny. (formování, kvašení, normování = budování soudržnosti, podávání výkonu – úkol). Skupinová pravidla a procedury (rozhodování, reakce na autoritu, boj a útěk, obranné mechanismy). Skupiny ve skupinách, řízení vztahů mezi skupinami.
10. Týmy a týmová práce, sekvenční týmy ve stavebnictví, vytváření a udržování vysoce výkonných týmů.
11. Druhy a styly vedení, koučink, a odpovědnosti vedoucího.
12. Jak podporovat synergii, tvořivost a inovace v pracovních týmech.
13. Aktuální otázky vedení a řízení v současnosti.

Cíl

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor