Detail předmětu

Dějiny architektury 1

FAST-AG021Ak. rok: 2020/2021

Úvod do historie architektury významné pro další vývoj evropského stavebního umění, předdějinná doba, starověký Egypt a Mezopotámie, Egea a Etrurie, Staré Řecko a Řím, techniky stavění, slohy, stavební druhy.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie architektury, předdějinná doba, Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím

Prerekvizity

Předmět nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu, částečně mohou být využity informace získané v předmětech, které jsou věnovány typologii. Předpokladem pro jeho zvládnutí je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality
2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých
4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných
5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon
6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie
7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury
8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům
10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom
11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům
13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby

Cíl

Znalost historie architektury, předdějinná doba, Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor