Detail předmětu

Požární bezpečnost staveb

FAST-BH011Ak. rok: 2020/2021

Zákonné a normativní zakotvení PBS, historie právních předpisů, kodex norem PBS
Teorie požáru, chování materiálů v ohni. Požadavky a způsob zajištění PBS.
Postupy při vypracování požárně bezpečnostního řešení pro nevýrobní objekty, technická zpráva požární ochrany.
Požární zatížení.
Požární úseky, prostory bez požárního rizika, požární riziko. Stupeň požární bezpečnosti.
Požárně dělící konstrukce, požární pásy.
Požární odolnosti stavebních konstrukcí. Prokazování požárně technických vlastností stavebních hmot a konstrukcí. Únikové cesty – druhy a jejich použití, dimenzování, vybavení a provedení.
Odstupy – vymezení požárně nebezpečného prostoru objektu a určení odstupové vzdálenosti.
Zajištění protipožárního zásahu, zásobování požární vodou, technická a technologická zařízení.
Požadavky PBS pro vybrané druhy staveb – budovy pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a to získání znalosti a orientaci v oblasti protipožárních požadavků na stavební konstrukce, řešení únikových cest a určení zařízení pro protipožární zásah.

Prerekvizity

Základní znalosti problematiky urbanistického, architektonicko-dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení staveb, zejména staveb občanských a bytových.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Zákonné a normativní zakotvení požární bezpečnosti staveb, kodex norem požární bezpečnosti.
2. Základní pojmy a názvosloví. Teorie požáru, chování nejdůležitějších materiálů v ohni.
3. Požadavky na zajištění požární bezpečnosti, požárně bezpečnostní řešení stavby. Technická zpráva požární ochrany.
4. Požární zatížení stálé a nahodilé, požární riziko.
5. Požární úseky a jejich rozměry, prostory bez požárního rizika, požární riziko.
6. Stupeň požární bezpečnosti, požárně dělící konstrukce.
7. Požární pásy. Požárně ochranné materiály.
8. Požární odolnost stavebních materiálů a konstrukcí. Prokazování požární odolnosti stavebních hmot a konstrukcí.
9. Únikové cesty – druhy a jejich použití, dimenzování, vybavení a provedení. Obsazení objektu osobami.
10.Odstupy – vymezení požárně nebezpečného prostoru objektu a určení odstupové vzdálenosti.
11.Zajištění protipožárního zásahu, zásobování požární vodou, technická a technologická zařízení.
12.Požární bezpečnost staveb budov pro bydlení a ubytování.
13.Odborná přednáška realizační firmy.

Cíl

Právní předpisy a požadavky požární ochrany; hlavní zásady požární bezpečnosti staveb.
Požadavky z hlediska požární bezpečnosti kladené na stavby nevýrobní a výrobní, včetně specifických požadavků na stavby bytové, zdravotnické, zemědělské, skladovací, určené pro shromažďování osob a pro změny staveb.
Schopnost sestavení požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program N-P-C-MI magisterský navazující

  obor X , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor