Detail předmětu

Deskriptivní geometrie

FAST-AD7Ak. rok: 2020/2021

Ohniskové vlastnosti kuželoseček, středová kolineace, osová afinita-její užití v předmětu. Kolmé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny (Mongeova projekce), úlohy polohové a metrické. Zobrazování těles (z daných podmínek) v obecných polohách. Třídění axonometrií podle typů. Polohové úlohy. Metrické úlohy (pouze) v souřadnicových rovinách. Průsečíky přímky a rovinné řezy hranolových, válcových, jehlanových, kuželových ploch a plochy kulové v promítacích metodách. Lineární perspektiva, metody: úběžníková, dělicího bodu, sklopeného půdorysu, redukované distance, sníženého a zvýšeného půdorysu, průmět kružnice. Zobrazení stavebního celku. Teorie prostorových křivek (šroubovice) a ploch v Mongeově projekci a axonometrii.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

K úspěšnému zvládnutí této látky byste měli mít základní znalosti geometrie v rovině, stereometrie ze střední školy a základní dovednosti při práci s pravítky a kružítkem.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNÝ J., KOČANDRLOVÁ M.: Konstruktivní geometrie. ČVUT Praha 1998
DRABEK K., HARANT F., SETZER O.: Deskriptivní geometrie, I.díl. SNTL Praha/Alfa Bratislava 1978
PISKA R., MEDEK V.: Deskriptivní geometrie, I.díl. SNTL Praha/Alfa Bratislava 1975
TALANDA P.: Výňatky z látky s návody. http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/DIST/distant.html 2001

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Harmonogram dle testů.

Cíl

Naučit studenty základům promítacích metod používaných v technické praxi a rozvíjet prostorovou představivost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor