Detail předmětu

Service Design Management

FP-SsdmKAk. rok: 2020/2021

Význam služeb neustále narůstá a jsou proto často vnímány jako hnací motor dnešních vyspělých ekonomik. Předmět Service Design Management je zaměřen na vymezení významu služeb v dnešní ekonomice a na oblast service designu, včetně pochopení celého procesu, plánování a řízení. Součástí výuky je zaměření na klíčové aktivity procesu service designu, a to: výzkum, ideace, prototypování a implementace. Výuka bude doplněna o případové studie, týmové diskuse, odborné články, přednášky s odborníky z praxe a exkurze.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení problematiky service designu v dnešních podnicích, a to jak v řízení samotných podniků, kde jsou služby vnímány jako hlavní podnikatelská činnost (jako např. banky, hotely, nemocnice), tak i tam, kde jsou služby poskytovány jako doplněk nabídky hmotných produktů.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost marketingu a managementu.

Doporučená nebo povinná literatura

LEWRICK, Michael; LINK, Patrick; LEIFER, Larry. The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems. John Wiley & Sons, 2018.
STICKDORN, Marc, et al. This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.
STICKDORN, Marc, et al. This Is Service Design Methods: A Companion to This Is Service Design Doing. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.
KALBACH, James. Mapping experiences: A complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams. " O'Reilly Media, Inc.", 2016.
HAZDRA, Adam, et al. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 160 s.
MIROSLAVA, Vaštíková. Marketing služeb-efektivně a moderně: 2., aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing as, 2014.
Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. 146 s. ISBN: 978-80-7204-990-5.
KAŇOVSKÁ, Lucie; TOMÁŠKOVÁ, Eva. Doprovodné služby-konkurenční výhoda? CERM, 2009.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (vypracování individuálního a týmového semestrálního projektu), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni průběžné práce studentů v průběhu celého semestru, tak na výsledcích zkoušky.

Požadavky pro získání zápočtu jsou následující:
1. Docházka na cvičení – není povinná. Aktivní účast na jednotlivých cvičeních je ohodnocena 2 body. Na cvičení se často pracuje v týmech při řešení případových studií. Celkem lze získat 10 bodů.
2. Individuální projekt– na začátku semestru bude studentům zadán praktický individuální projekt, jehož splnění bude ohodnoceno 10 body.
3. Týmový projekt – na začátku semestru bude studentům zadán praktický týmový projekt pro vybranou společnost, jehož splnění bude ohodnoceno 15 body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam služeb v dnešní ekonomice (rozdíl výrobek x služba, dělení služeb, podíl služeb na HDP/zaměstnanosti, top odvětví služeb, top podniky z oblasti služeb) a poskytování služeb jako hlavní náplň činnosti podniku
2. Doprovodné služby k produktům, včetně jejich uplatnění u výrobních společností
3. Doprovodné služby k produktům využívající smart technologie, včetně jejich uplatnění u výrobních společností
4. Human-centred Design, Design Thinking a Service Design (SD) – co je SD a jaký je jeho význam
5. Service Design Proces a Service Design Management – pochopení procesu, plánování SD procesu, řízení SD procesu
6. Základní nástroje Service designu (zjištění z výzkumů, persony, journey mapy, systémové mapy, prototypy služeb, Lean Canvas a Business Model Canvas)
7. Výzkum – proces výzkumu v SD, metody sběru dat, metody vizualizace dat, syntézy a analýzy
8. Ideace – idea, rozhodnutí, proces ideace a metody ideace
9. Prototypování – proces prototypování u služeb, metody prototypingu
10. Implementace – od prototypu k uvedení služby, SD a change management, SD a vývoj SW, SD a produktový management, SD a „architecture“
11. Service Design v IT
12. Praktická doporučení týkající se SD
13. Design zaměřený na člověka (Human-centred Design)

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti service designu, a to jak v podnicích zabývajících se službami jako hlavní podnikatelskou činností, tak i v podnicích, kde jsou služby poskytovány jako doplněk nabídky hmotných produktů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou hodnocení aktivit během semestru a hodnocením studentů při vypracování a prezentaci semestrálního projektu a následné zkoušky.

Výuka je nepovinná, ale docházka na cvičení je bodována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor