Detail předmětu

Zdanění právnických osob

FP-UzpoKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na zdaňování tuzemských právnických osob. Znamená to především ovládnutí základní pojmů a metod stanovení základu daně a vlastní daňové povinnosti poplatníka – právnické osoby. Současně je předmět zaměřen na společná ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob a to i ve vztahu k ostatním souvisejícím právním předpisům, které se bezprostředně promítají při stanovování základu daně právnické osoby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou umět popsat aktuální otázky a problémy související se stanovením daňové povinnosti právnické osoby. Budou znát související právní předpisy, které souvisejí s uznatelností výdajů uplatňovaných v základu daně právnické osoby a to zejména v oblasti cestovních náhrad, pořizování a využívání majetku včetně oprav a technického zhodnocení, operativního a finančního pronájmu, vytváření opravných položek apod. Umí určit daňovou povinnost právnických osob, které vykazují příjmy ze zdrojů na území České republiky včetně sestavení daňového přiznání.

Prerekvizity

Znalost vedení účetnictví, znalost účetních výkazů, základy obchodních vztahů dle občanského zákoníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 586/1992 Sb. ve znění p.p. o dani z příjmů fyzických a právnických osob
Obchodní zákoník v platném znění
Občanská zákoník v platném znění
Pokyna řady D - Finanční zpravodaj

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních, kde budou procvičovány dílčí praktické metody výpočtu daně.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – min 50% dílčích příkladů.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace (zejména stanovení odpisů u různých druhů hmotného a nehmotného majetku, technického zhodnocení a to i na najatém majetku, výpočty operativního a finančního leaingu, určení daňové povinnosti pro různé právnické osoby, znalost položek zvyšujících a snižujících výsledek hospodaření, odčitatelné položky, slevy na dni, příjmy zdaňované, nezdaňované a osvobozené, atd.).
Forma zkoušky kombinovaná – písemná část (příklad) a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu "Daň z příjmu právnických osob" (definování základních pojmů, jednotlivých typů právnických osob a jejich bližší specifikace, vymezení příjmů, které jsou předmětem daně u různých právnických osob)
2. Osvobození od daně a základ daně (definice pojmů, jejich rozbor z pohledu jednotlivých právnických osob, zjišťování základu daně, odpočitatelné položky ze základu daně, sleva na dani)
3. Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, výdaje daňově neuznatelné (jejich přesná specifikace s uvedením konkrétních případů)
4. Hmotný a nehmotný majetek (definování základních pojmů - DHM, DNM, odpisy, majetek vyloučený z odpisování, majetek ve spoluvlastnictví, částečný odpis, technické zhodnocení)
5. Odpisy majetku (odpisové skupiny, zatřiďování majetku, způsoby
6. jeho odpisování, odpisování při provedeném technickém zhodnocení)
7. Leasing (operativní, finanční, definice, výhody, nevýhody, podmínky leasingu, náležitosti smlouvy, ukončení smlouvy před koncem doby jejího sjednání)
8. Zvláštní sazba daně (členění dle jednotlivých příjmů, vybírání daně), přechodná a závěrečná ustanovení
9. Neziskové organizace (jejich specifické postavení z hlediska zákona o dani z příjmu, způsob stanovení příjmů podléhajících zdanění, způsoby určování nákladů ke zjištění základu daně)
10. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (srovnání společností, podíly společníků a jejich zdaňování, zjišťování základu daně, uplatňování odpočtu
11. Sdružení fyzických osob (postavení účastníků ve sdružení, určení základu daně, dělení výdajů a příjmů a jejich evidence)
12. Daňové přiznání (stručný popis, způsob vyplnění dle jeho členění)
13. Daňové přiznání (vymezení obsahu jednotlivých položek daňového přiznání, praktické vyplnění
komplexních příkladů (individuálně i skupinově).

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty se stávajícími způsoby zdanění různých typů právnických osob s akcentem kladeným na správné stanovení základu daně s možnostmi uplatnění výdajů, které jsou považovány dle platných právních předpisů za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonem povolených odčitatelných položek s cílem optimalizace daňové povinnosti konkrétní právnické osoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor