Detail předmětu

Řízení výroby

FP-Rrv1KAk. rok: 2020/2021

Kurz je orientován na oblast řízení produkčních procesů ve všech sférách průmyslu. seznamuje s provozními, technickými, organizačními kategoriemi, koncepcemi, modely a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a transformačních výstupních prvků výrobních procesů. Seznamuje s technikami využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě. Poskytuje znalosti jak uplatnit vazby inženýringu a výrobního procesu pro realizaci změn při zajištění požadovaných výkonů a výkonnosti z hlediska strategie, taktiky i operativy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti a dovednosti práce s datovou základnou přípravy výroby. Měření produkce a náklady na výrobu. Produktivita výroby
Operativní řízení výroby. Propočty výrobní kapacity.
Propočty pro projektování výrobního systému.
THN spotřeby materiálů. Průběh zakázky firmou.
Průběžná doba výroby komponent.Průběžná doba výroby složitého výrobku
Technická obsluha výroby-hospodaření nářadím, péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku, energetický management, výrobní logistika.
Plánování výrobního procesu s využitím IT/ICT.Plánování pro malé a střední firmy s využitím APS/SCM.

Prerekvizity

Student by měl vstupovat do výuky kurzu Řízení výroby se znalostmi z oblasti základních ekonomických přístupů (národohospodářských ukazatelů, tržních charakteristik - nabídka, poptávka, nákladové křivky). Současně se znalostmi z oblasti ekonomiky podniku, využití matematických disciplin při rozhodovacích úlohách. Předpokládá se, že student již má znalosti z bakalářského studia z oblasti přípravy výroby daného výrobního odvětví ( tvroba technické dokumentace - projekt, konstrukce, technologie nového nebo inovovaného výrobku).

Korekvizity

Získané znalosti a data jsou základem pro návazný předmět nákladový management.

Doporučená nebo povinná literatura

KAVAN,M. Výrobní a provozní management. 1.vyd. Praha Grada Publishing 2002,424s. ISBN 80-247-0199-5 (CS)
JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x (CS)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)
MAŠÍN,J.,VYTLAČIL,M. Cesty k vyšší produktivitě. 1.vyd. Liberec IPI 1996, 254s. ISBN 80-902235-0-8 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
MISIUREK, Bartosz. Standardized work with TWI: eliminating human errors in production and service processes. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-4987-3754-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování. Tento způsob výuky je dominantní v distanční formě studia,

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou realizace zkoušky je zpracování seminární práce, která bude zadána vyučující na první konzultaci online i elektronicky na síti FP a předání vypracované práce na poslední konzultaci na mailovou adresu.
Zkouška je ústní. Ústní zkouška ověřuje výsledek klasifikace a upřesňuje jej.
Aby student získal klasifikační stupeň E, musí mít prokázat znalost rozhodovacích i teoretických přístupů . Vše bude probíhat online, pokud se nezmění podmínky pandemie v ČR.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. konzultace
Úvod do studia řízení výroby – obsah znalostí, požadavky na závěr studia předmětu zkouškou.
Podstata a cíle managementu výroby. Postavení produkčních procesů v systému řízení podniku. Tvorba přidané hodnoty pro zákazníka. Štíhlý výrobní proces.
2. konzultace
Strategické řízení produkčních procesů na základě PLM (Product Lifecycle management).. Projekt strategického řízení výrobního procesu. Taktické a operativní řízení produkčních procesů
3. konzultace
Zajišťování produkčních procesů zdroji. Příprava výroby (inženýring) a její efektivnost. Příprava výrobního procesu [výrobní dávky, normativ zásob rozpracované výroby]. Vyhodnocení výkonu. Ekonomika produkčních procesů a produktů.
4. konzultace
Výpočet kapacitní bilance pro pracoviště i výrobní úsek při zadaném výrobním úkolu a podmínkách výrobního procesu. Zajišťování produkčních procesů zdroji k plynulosti výrobního procesu. Časové vazby produkce výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku. Technická obsluha výroby (hospodaření nářadím, péče o dlouhodobý majetek, energetické hospodářství).
5. Konzultace
Technická obsluha výroby (hospodaření nářadím, péče o dlouhodobý majetek, energetické hospodářství).
Operativní plánování a operativní evidence výroby, rozvrhování výroby. Systémy PPS, APS, BPM v digitalizovaném prostředí. Produkty ICT – Kanban, JIT, MRP I+II, OPT, CAD/CAM, CIM.

Cíl

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Naučit studenta se rozhodovat o výrobním programu, zabezpečení zdrojů pro jeho realizaci z pohledu materiálových zdrojů, kapacitních zdrojů, časové vázanosti a hospodárnosti a výkonnosti výrobních procesů, výrobních systémů i výsledků výroby. Zabezpečit znalost a implementaci produktů IT/ICT do výrobního procesů v rámci podniku i logistických řetězců (sítí).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích je žádoucí, podtrhuje zájem studenta získat potřebné znalosti a dovednosti, formou dotazů v průběhu konzultací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor