Detail předmětu

Řízení obchodu

FP-OroPAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje znalosti související s řízením obchodu. Důraz je kladen na seznámení se s podstatou a obsahem řízení a jeho specifik v obchodních činnostech. Uvádí znalosti v oblasti zásadních metod, nástrojů a technik, které by měli manažeři řídící obchod a obchodní činnosti pro výkon svých řídících funkcí znát.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí terminologii řízení obchoduu, postupy a metody při řízení procesů a obchodních operací podnikatelských subjektů. Budou znát strategie, taktiky a metody, včetně nejnovějších trendů v obchodě.

Prerekvizity

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace. Principy mezinárodní marketingu a obchodu.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKVAŘILOVÁ, A. Rozvoj maloobchodu v ČR v období 1990–2001 (diplomová práce). Brno: ESF MU, 2003. 63
BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-856-0555-4. 978-80-7261-167-6
SZCZYRBA, Z. Trendy ve vývoji maloobchodu v ČR – geografická realita [online]. Dostupné na WWW: .
OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Business Model Generation: A Handbook for Visionries, Game Chanfers, and…Canada: John Wileyand Sons, 2013. ISBN 978-0470-87641-1.
PRAŽSKÁ, L. a J. JINDRA. Obchodní podnikání. 2. přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-726-1059-7.
SZCZYRBA, Z. Geografie obchodu: se zaměřením na současné trendy v maloobchodě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1453-8.
KOŽELOUH, J. Nákupní řetězce - nové výzvy. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2008. ISBN 978-80-87217-00-9.
MULAČOVÁ, V. a P. MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada. Finanční řízení, 2013. ISBN 978-80-247-4780-4. (CS)
HILL, Ch. W. L. Global business today. 7th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-0-07813-721-1. (CS)
WRIGLEY, N. a M. LOWE. Reading retail: a geographical perspective on retailing and consumption spaces. London: Arnold [u.a.] , 2002. ISBN 03-407-0660-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky, prezentace, řízené diskuse, týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Způsob a kritéria hodnocení jsou podrobně rozpracovány v dokumentu "Podmínky ukončení předmětu mezinárodní obchod", které jsou vyvěšeny v aktualitách předmětu na začátku semestru.
Požadavky na ukončení (procentní váha)
Zápočet (min. 25 bodů z celkových 50 bodů):
Semestrální projekt (40 bodů)
Zadané úkoly ve cvičeních (včetně přednášek odborníků z praxe) 10 bodů
Zkouška- písemná (100bodů):(vyučující si vyhrazuje právo ústního dozkoušení)
Celkové hodnocení (Suma výsledků zkoušky a výsledků bodů za cvičení)/1,5

Stejné podmínky platí i pro Individuální plány (IP)- pro zápočet (návrhový list projektu a individuální semestrální projekt). Výsledné hodnocení (Suma výsledků zkoušky a výsledků bodů za cvičení)/1,5

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky - témata:
1. Vývoj obchodu a jeho postavení v NH, EU a v mezinárodním kontextu – vliv prostředí – současný stav a trendy. Transformace českého obchodu, Evropská unie a jednotný vnitřní trh, soutěžní právo v ČR a EU.
2. Obchod a obchodní činnosti, vymezení pojmů a funkcí obchodu, maloobchod a velkoobchod, stakeholdeři, společenská odpovědnost v obchodě.
3. Obchodní modely a jejích design (hodnotový přístup ve vztahu k cílovým skupinám, stakeholderům, proces tvorby obchodního modelu, pět fází modelu, hodnocení, zdroje, udržitelnost).
4. Význam obchodních kooperací, networking, franchising, integrace, dominance a diverzifikace obchodních podniků.
5. Legislativa, historický vývoj a systémy ochrany spotřebitele v obchodní činnosti (svět, ČR, EU), legislativa obchodního provozu, obchodní sortiment, identifikace a význam balení zboží.
6. Územní strategie obchodu, analýzy, výběr a lokalizace obchodu. Ekonomické, sociální a environmentální dopady. Faktory lokalizace obchodní jednotky.
7. Strategie a podstata organizace obchodu, základní organizační struktury a specifika organizování obchodu.
8. Řízení obchodního provozu, technologie velkoobchodního a maloobchodního provozu, space management, merchandising, nákupní atmosféra.
9. Ekonomika a management obchodu, plánování, organizování, druhy a způsoby financování, rozdělení zdrojů a jejich kontrola. Zásady zhodnocení ekonomické efektivnosti výstavby jednotky.
10. Řízení lidských zdrojů v obchodě a obchodních činnostech, výběr, kompetence, vzdělávání a specifika.
11. Nákupní chování, marketingové vlivy na spotřebitele, budování loajality, výzkum a práce s daty v obchodě, marketingová komunikace v obchodních jednotkách, nové trendy.
12. Specifické oblasti řízení obchodu: informatika v řízení obchodu, řízení zásob a pohybu zboží.
13. Vývojové trendy ve výstavbě obchodních jednotek, stavebně-technické řešení obchodních jednotek.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit se s podstatou a obsahem řízení a jeho specifik v obchodních činnostech. Získat znalost v oblasti zásadních metod, nástrojů a technik, které by měli manažeři řídící obchod a obchodní činnosti pro výkon svých řídících funkcí znát.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce, týmové práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning